عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

پر از داده، پر از استفاده

  فایلهای مرتبط
پر از داده، پر از استفاده

فناوری هوشمند     

در شماره قبل گفتیم، مهداده یا کلانداده برای استفاده از نتایج بررسی اطلاعات بهمنظور تعیین برنامهریزی و نقشه راه شرکتها به کار میرود. در فناوری مهداده در اصل سه گام خواهیم داشت که هر کدام از آنها در جای خود مشکلی جدی هستند و باید برایش فکری کرد.

اول اینکه به فرض دسترسی ما به اطلاعات، موضوع مهمی که وجود دارد، نحوه ذخیرهسازی آنهاست. اطلاعاتی که درباره آن صحبت میکنیم، بعضی وقتها بسیار پرحجم هستند. یکی از راهکارهای ذخیرهکردن این اطلاعات فضاهای ابری موجود در اینترنت است؛ فضاهایی که در اینترنت با این عنوان ایجاد شدهاند و شما با رمزگذاریهای مخصوص خودتان میتوانید اطلاعات را آنجا ذخیره کنید و آنها را با سرعت بالا جابهجا کنید. درباره فضای ابری جستوجو و تحقیق کنید، چون خودش یک فناوری بهروز است که میتواند استفادههای زیادی برای کسبوکارها داشته باشد.

دوم اینکه ابزارهای تحلیل و بررسیِ اطلاعات موضوع مهمی هستند. در واقع، این اطلاعات حجیم ارزش خاصی ندارند، تا زمانی که تحلیل شوند. نتایج تحلیل آنهاست که بسیار با ارزش است.

سوم نحوه تفسیر این نتایج است. یعنی باید بتوان نتایج بهدستآمده از تحلیل اطلاعات را درست معنی کرد تا از فناوری مهداده نتایج مطلوبی برای کسبوکارمان ببریم.

با توجه به اهمیت کلانداده، این فناوری استفادههای زیادی دارد و موردتوجه بسیاری از شرکتها و سازمانهاست.

 

کاربرد کلانداده در نظام بانکداری

بانکها با هزاران مشتری سروکار دارند. از یک طرف، تعیین نقشه راه برای سیاستهای پولی و اقتصادیشان و خدماتی که به مشتریانشان میدهند، کار پیچیده و دشواری است. از طرف دیگر، نظامهای بانکی که پر از اطلاعات مشتریان است، زمینه استفاده از فناوری کلانداده را که همان منبع اطلاعات است، فراهم میکند. بانکها با توجه به سابقه مشتریان، گردش مالی آنها و چیزهای دیگر و همزمان بررسی منابع خودشان، این اطلاعات را تجزیهوتحلیل میکنند و نقشه راه مناسب را برای خود و ارتباط با مشتریان انتخاب میکنند.

 

کاربرد مهداده در بهداشت و درمان

یکی از کاربردهای موضوع مهداده بحث بهداشت و درمان است که در آن سوابق بیماریها، سوابق بهداشتی و درمانی افراد جامعه، اطلاعات بالینی افراد و ... قابلجمعآوری بهصورت اطلاعات است. حالا با تجزیهوتحلیل این اطلاعات میتوان هدفگذاریهایی برای مراقبتهای بهداشتی، سلامت عمومی، توصیهها و مراقبتهای پزشکی برای هر فرد داشت. مثلاً فردی به پزشک مراجعه میکند، پزشک با داشتن سوابق کامل بیمار و نتایج تجزیهوتحلیلهای بالینی او میتواند برایش دستورهای پزشکی دقیقتری تجویز کند.

 

کاربردهای مهداده در کسبوکارها و تجارت

آمار نحوه اثرگذاری مهداده و استفاده و موفقیت شرکتها به دلیل استفاده از این فناوری شگفتانگیز است. مهم نیست کسبوکار شما چقدر کوچک یا بزرگ باشد. در واقع باید بدانید با داشتن این فناوری میتوانید کسبوکارتان را متحول کنید.

شرکتها و کسب و کارها از این فناوری به روشهایی استفاده و با تحلیل اطلاعات موجود در بازار و اطلاعات کلان اقتصادی، بازار و اقتصاد را بررسی و پیشبینی میکنند.

 

شرکتهای کسبوکار میتوانند با فناوری مهداده و با تحلیل شرایط و موارد اقتصادی از فضای کسبوکار در جامعه علامت دریافت کنند و متناسب با علامت‌‌های دریافتی از این تحلیل و بررسی، نقشه راه شرکتشان را بچییند. مثلاً وقتی به این تحلیل برسند که یک شاخص اقتصادی پایین میآید یا بالا میرود، اثر آن را در کسبوکار خودشان پیدا میکنند و متناسب با آن فکری میکنند. یا وقتی از تحلیل اطلاعات متوجه شوند ارزش سرمایهها بالا یا پایین میرود، سعی میکنند برای کسبوکارشان برنامهریزی کنند تا آسیب نبینند.

 

تابهحال اسم بهابازار (بورس) به گوشتان خورده است؟ کار تحلیلگران بهابازار دقیقاً همین است. اطلاعات و شاخصهای قیمتی سهام را در یک بازه زمانی روی نمودار میآورند. تمام قیمتهای روزانه یک سهام را مثلاً برای یک سال بهطور کامل روی نمودار جلوی خودشان دارند. حالا با استفاده از فنهایی، این اطلاعات را بررسی میکنند و برای آینده به پیشبینی میرسند. در روش دیگر، اطلاعات اقتصادی شرکتها را بررسی میکنند و به پیشبینی آینده میرسند. حالا تصور کنید این کار را در وسعت بسیار بیشتری انجام دهیم. مثلاً تمام شاخصهای اثرگذار بر قیمت یک محصول را از عوامل اقتصادی تا عوامل سیاسی و فرهنگی اطلاعاتشان جمعآوری کنیم. حالا با تحلیل و بررسی این اطلاعات در فناوری مهداده میتوانیم به تحلیل و پیشبینی آینده قیمت آن محصول برسیم که بهاصطلاح به آن میگویند علامت (سیگنال)گرفتن. این علامتگرفتن در فضای کسبوکارها تقریباً کاری رایج و بسیار پراهمیت شده است؛ بهخصوص حالا که انبوه اطلاعات و عوامل تأثیرگذار در کارها از گذشته بیشتر هم شده است.

در شماره بعد کاربرد دوم فناوری مهداده را در کسبوکارها توضیح خواهیم داد. نحوه پیادهکردن آن را دقیقتر میگوییم و مثالهایی از کاربرد آن در رشتههایتان برای شما خواهیم گفت.

۸۳۴
کلیدواژه (keyword): رشد هنرجو، فناوری، پر از داده، پر از استفاده،مه داده،کلان داده،فناوری مه داده،کاربرد مه داده در کسب و کار،مهدی عبدالملکی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید