عکس رهبر جدید

پادکست‌ها

 ۱۴۰۱/۰۸/۰۱
  فایلهای مرتبط
پادکست‌ها
در حالی‌که وب‌آوا (پادکست)‌ بیش از یک دهه است که وجود دارد، این قالب محبوب در حال تجدید حیات است. این پدیده باعث شده است بسیاری از معلمان به سوی این رسانه بازگردند و در مورد ادغام معنادار آموزش و یادگیری سؤالاتی مطرح کنند. وب‌آوا به ایده یادگیری در هر مکان و هر زمان کمک می‌کند. پژوهش‌ها نشان می‌دهند، ‌وب‌آواهای دانش‌آموز‌ساخته، مهارت‌های خواندن، نوشتن و گوش‌دادن را بهبود می‌بخشند، مشارکت و همکاری دانش‌آموزان را ارتقا می‌دهند و به توسعه سواد منجر می‌شوند.

مقدمه

دانشآموزان غالباً در کلاس درس با اطلاعاتی بمباران میشوند که بایـد آنهـا را بهسـرعت پردازش و درک کنند. مهم است بدانیم سبکهای یادگیری متعددی وجود دارند و آموزش سنتی ممکن است همه آنها را برآورده نکند. امـروزه تـدریـس چیـزی فـراتـر از سخنـرانـی در مقابـل تخته است و فناوری بخشی جداییناپذیر از توسعه تدریس است. این شرایط آموزش و نحوه یادگیری و نگهداری از اطلاعـات را متحـول کـرده است. فنـاوری امکان دسترسی دانشآموزان را به منابع برخط بیشماری فراهم و آنها را تشویق میکند تحقیق کنند و مستقل شوند. گوشدادن به وبآوا در مقایسه با استفاده از تختههای سفید تعاملی، دستـگاه «دسـتآزاد» (هـدست)هـای واقعیـت مجـازی و چاپگرهای سهبعدی، استفاده اندکی از فناوری است، اما همچنان میتواند روشی سیال و مؤثر برای آموزش باشد. ‌‌وبآواها میتوانند درسها را به روشهای معنادار کامل کنند. برای مثال، گوشدادن به مصاحبه با نویسنده کتابی که دانشآموزان در حـال خـوانـدن آن هستنـد، مـیتواند بر تجربه یادگیری آنها بیفزاید. همچنین، یادگیری شنیداری را تشویق میکند. اینکه دانشآموزان وبآواهای خود را بنویسند و ضبط کنند، راهی برای آنهاست تا به شیوهای سرگرمکننده روی نوشتار و گفتار کار کنند.

 

وبآوا چیست؟

در ویکیپدیـا، وبآوا برنامـهای اسـت که در قالب رقمی (دیجیتال) برای بارگیری (دانلود) از طریق اینترنت در دسترس است. برای مثـال، یک مجمـوعـه دنبالـهدار از صـوتها یا تصویرهای رقمی است که کاربر میتواند آنها را در دستگاه شخصی بارگیری کند تا در زمان انتخابی خود به آنها گوش دهد یا آنها را مشاهده کند.

 

ویژگیهای وبآوا:

- تمـرکـز بر یک ایـده اصلـی. هـر وبآوا هـدفی دارد که سعی در انتقال آن به مخاطب دارد. این هدف میتواند بهاشتراکگذاری دانش در مورد یک موضوع خاص باشد. ایده اصلی دلیل اساسی وجود هر وبآوایی است.

- ارائه یک ساختار صریح در محتوا. این کار به شنوندگان کمک میکند بدانند چه چیزی در انتظار آنهاست.

- تولید مجموعهوار. قسمتهای جدید روزانه، هفتگی یا ماهانه تولید میشوند.

- سهولت دسترسی و استفاده در هر زمان و هر کجا.

- مشـارکـتمحـوربـودن. وبآوا را مـیتـوان بهصورت انفرادی یا گروهی تولید کرد.

 

چگونه از وبآوا در کلاس استفاده کنیم؟

- یک درس یا مفهوم دشوار را خلاصه کنید یا جزئیات بیشتری از آنچه را در کلاس توضیح داده شد اضافه کنید.

- با یک سخنران مهمان مصاحبه کنید.

- بحثهای درون کلاسی را ضبط کنید تا دانشآموزان بتوانند جزئی از فرایند تولید محتوا باشند.

- برای آمادهکـردن دانشآموزان، «پیـشپخشها» را از آنچه در درس بعدی پوشش داده خواهد شد بفرستید.

- از دانشآمـوزان بخواهیـد ارائههـای کلاسـی خود را بهصورت وبآوا تحویل دهند.

- برای مرورهای پیش از امتحان از آنها استفاده کنید.

 

مزایا و چالشهای استفاده از وبآوا

وبآوا به یادگیـری در هـر مـکان و هـر زمـان کمک میکند. با استفاده از تلفن هوشمند، دانشآموزان و معلمان این قابلیت را دارند که نهتنها به محتوای وبآوا دسترسی داشته باشند، بلکه در کمترین زمان ممکن محتوا را پخش و بـارگیـری کننـد. عـلاوه بـر ایـن، کاربـران گوشـیهای هوشمند توانایی ایجاد محتوای منحصر به فرد و بارگیری و اشتراکگذاری آن را دارند. پژوهشها نشان میدهند، وبآواهای دانشآموزساخته، مهارتهای خواندن، نوشتن و گوشدادن را بهبود میبخشند (اسمیت و نوفلد، 2010)، مشارکت و همکاری دانشآموزان را ارتقا میدهند و به پیشرفت و توسعه سـواد منجـر مـیشـوند (مورگان، 2015). وبآواهـا فرصتهایـی را بـرای دانشآمـوزان فراهم میکنند تا مطالب و آموزشهای کلاس را دوباره مرور کنند. در عین حال فرصتهای بیشتری برای تفکر انتقادی فراهم میکنند (ایوانز، 2008؛ شوماک و گیلکریست، 2009). به گفتـه وندنبـرگ (2018) وبآوا در یادگیـریِ استفـاده از فنهای داستانگویی که اهمیت تفکر منطقی و منسجم را نشان میدهد، به دانشآموزان کمک میکند. علاوه بر این، ترکیب وبآواهای صوتی با تصویری امکان بیشتری برای شخصیسازی و سازگاری با دانشآموزان را فراهم میکند (اوبانن و همکاران، 2011).

البته، درست مانند تمام فناوریها، وبآوا نیز بدون چالش نیست. با وجود توانایی بارگیری قسمتها، مشکلات اتصال و شبکه یکی از موانع اصلی است (تساگیاس و همکاران، 2010). چالش در تغییر دیدگاه معلمان از نگاهکردن به وبآوا بهعنـوان یک فنـاوری، بـه استفـاده از وبآوا بهعنوان ابزاری آموزشی در آموزش و پرورش نهفته است. همچنین، دانشآموزان غالباً با منابع مرتبط با محتوا و انتخابهای فنی آشنا نیستند. این شرایط توانایی آنها را برای جستوجوی منبع مناسب محدود میکند. بهطور کلی، موانع را در دو سطح میتوان دستهبندی کرد: اول، موارد مربوط به کمبود منابع گوناگون از جمله آموزش، دسترسی و تجهیزات؛ دوم، باورهای مربوط به آموزش و یادگیری (بستر، بلکول و سانز،2021).

 

جمعبندی

پژوهشها نشـان مـیدهند، مهارتهای نرم دانشآموزان در حیـن شرکت در تجـربه وبآوا توسعه مییابد. بهطور خاص، با درگیرشدن در فرایند وبآوا، دانشآموزان برای تقویت مهارتهای قرن بیستویکم، از قبیل همکاری، ارتباط، تفکر انتقادی و خلاقیت فرصت کافی داشتند. بهطور مشابه، مـورگان (2015) دریـافت، وبآوا بـر مهـارتهـای همکاری میافزاید.

 

 

منابع

1. Besser, E & Blackwell, L & Saenz, M. (2021). Engaging Students Through Educational Podcasting: Three Stories of Implementation. Technology, Knowledge and Learning. 10.1007/s10758-021-09503-8.

2. Evans, C. (2008). The effectiveness of m-learning in the form of podcast revision lectures in higher education. Computers and Education, 50(2), 491–498.

3. https://www.merriam-webster.com/dictionary/podcast

4. https://en.wikipedia.org/wiki/Podcast

5. Morgan, H. (2015). Focus on technology: Creating and using podcasts promotes student engagement and learning. Childhood Education, 91(1), 71–73. https://doi.org/10.1080/00094056.2015.1001680.

6. OBannon, B. W., Lubke, J. K., Beard, J. L., & Britt, V. G. (2011). Using podcasts to replace lecture: Effects on student achievement. Computers and Education, 57(3), 1885–1892.

7. Shumack, K., & Gilchrist, M. (2009). Easy podcasting for the busy teacher. Journal of Technology Integration in the Classroom, 1(1), 5–9.

8. Smythe, S., & Neufeld, P. (2010). “Podcast time”: Negotiating digital literacies and communities of learning in a middle years ELL classroom. Journal of Adolescent and Adult Literacy, 53(6), 488–496.

9. Tsagkias, M., Larson, M., & De Rijke, M. (2010). Predicting podcast preference: An analysis framework and its application. Journal of the American Society for information Science and Technology, 61(2), 374–391.

10.  Vandenberg, D. (2018). Using podcasts in your classroom. Metaphor(2), 54.

۱۰۹
کلیدواژه: رشد فناوری آموزشی، کاربرد فناوری آموزشی، وب‌ آوا،پادکست،آموزش، یادگیری، صوت، فرصتی برای یادگیری سیال، پادکست‌ها، سارا بنی‌عامریان
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید