عکس رهبر جدید

رسانه‌های اجتماعی پشتیبان ساحت‌های تربیتی

 ۱۴۰۱/۰۷/۰۱
  فایلهای مرتبط
رسانه‌های اجتماعی پشتیبان ساحت‌های تربیتی

ساحت در لغتنامه فـارسی معیـن به معنای خانه، درگـاه و آستـانـه آمـده است، ولی مقصود از ساحت در حوزه تعلیموتربیت، محدوده و دامنه خاصی است که مجموعهای از رفتارها و فعالیتهای تعلیموتربیت در آن حوزه و دامنه قرار میگیرند (مبانی نظری سند تحول بنیادین، 1390). رسالت آموزشوپرورش تربیت انسانی است که به حیات طیبه برسد و بر اساس سند تحول بنیادین لازم است دانشآموزان در ساحتهای تربیتی ششگانه اعتقادی، عبادی و اخلاقی، زیستی و بدنی، اجتماعی و سیاسی، اقتصادی و حرفهای، علمی و فناوری، و هنری و زیباییشناختی تربیت شوند. همه عناصر دخیل در آموزشوپرورش، ازجمله معلمان، موظف هستند تربیت همهجانبه دانشآموزان را در همه ساحتها مدنظر قرار دهند. با توجه به اینکه دانشآموزان اوقات زیادی از زمان خود را صرف رسانههای اجتماعی میکنند، در این میان رسانههایی مانند تلویزیون، رادیو و شبکههای اجتماعی نقش مهمی در این زمینه دارند.

لازم به ذکر است، رسیدن شاگردان به اهداف و سیاستهای کلان در سند تحول بنیادین نیازمند رشد و پرورش همهجانبه آنها در همه ساحتهاست و توجه زیاد به یک بعد و غفلت از ابعاد دیگر، دانشآموزان را دچار سیری قهقرایی در تربیت میکند و فعالیتهای یاددهی و یادگیری نیز بیاثر خواهند بود. در ادامه، نقش رسانههای اجتماعی در هر یک از ساحتهای تربیتی بیانشده است:

 

1. ساحت تعلیموتربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی

یکـی از راهبـردهای مهم آمـوزش مسائل دینی و اعتقادی، آموزش غیرمستقیم شاگردان است، تأثیر این نوع آموزشها از آموزشهای مستقیم درس بیشتـر است. بـر ایـن اساس، نقش آموزش این مسائل از طریق رسانههای اجتماعی مهم جلوه میکند. برنامههای متنوع صداوسیما شاهد این مدعا هستند. شبکه تلویزیونی قرآن و رادیو زیارت و رادیو مقاومت بهطور خاص به مسائل اعتقادی، عبادی و اخلاقی میپردازند. سایر شبکهها نیز در لابهلای برنامههای خود و بهویژه به هنگام اذان، بهصـورت ویـژه این مسائل را پیگیـری مـیکنند. برای مثال، برنامه مخاطب خاص که از شبکه سوم سیما پخش میشود، با ارائه برنامههای زنده از مکانهای مذهبی و زیارتی از نظر دینی شاگردان و مخاطبان را تقویت میکنند. علاوه بر اینها، سایر رسانههای اجتماعی مانند وبگاهها، وبنوشتها و شبکههای اجتماعی با ارائه محتواهای مذهبی و اعتقادی به تربیت دینی شاگردان کمک میکنند.

 

2. ساحت تعلیموتربیت اجتماعی و سیاسی

با وجود کرونا در چند سال اخیر و ارائه مجازی درسها، تعداد زیادی از یادگیرندگان با مهارتهای اجتماعی و حتی مهارتهای سیاسی بیگانه شدهاند. بر این اساس، رسانههای اجتماعـی و بهویـژه آمـوزشهـای تلویزیونـی مـیتوانند در یاددهـی این مهـارتها نقش مهمی داشته باشند. تلویزیون و رادیو گرچه فرصتی برای آموزش یکطرفه و غیرمستقیم به وجود میآورند، اما فعالیت شاگردان در فضـای مجازی و بهویژه در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها زمینه برقراری ارتباط واقعی شاگردان را با دوستان، همسالان و اقوام فراهم میآورد و فرصت مناسبی برای تمرین مهارتهای اجتماعی و سیاسی شاگردان است. برای مثال، در شبکه دانشآموزی شاد دانشآموزان میتوانند بهراحتی با دوستان، همسالان و معلمان خود ارتباط چنـدگانه برقـرار کنند. علاوه بر اینهـا، در همین شبکه شاد، بسیاری از مدرسهها انتخابات شورای دانشآموزی را بهصورت مجازی برگزار میکردند و شاگردان میتوانستند علاوه بر نامزدی در انتخابات و تبلیغات در فضای مجازی، به نامزد موردنظر خود رأی بدهند. بنابراین، فرصت مناسبی برای تربیت سیاسی و اجتماعی آنها فراهم می‌‌شد تا بتوانند در امور مدرسه مشارکت داشته باشند.

 

3. ساحت تعلیموتربیت زیباییشناختـی و هنـری

وجود کرونا در چندسال اخیر و دوربودن دانشآموزان از حضور در کلاس درس باعث شد بسیاری از فعالیتها و کارگاههای هنری بهصورت مجازی برگزار شوند و احتمالاً اثربخشی لازم را نداشته باشند. بر این اساس، نقش رسانههای اجتماعی پررنگ شد، چراکه برنامههای تلویزیونی، رادیویی و مواد و منابعِ به اشتراک گذاشتهشده در شبکههای اجتماعی برای آموزش مهـارتهای هنـری به دانشآمـوزان فـرصت خوبی فراهم کردند. برای مثال، برنامههای آموزش هنر و کاردستی شبکههـای آمـوزش و پویـا امکان خوبی برای آموزش این مهـارتها هستند. علاوه بر اینها، صفحهها، کانالها و گروههای موجود در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها نیز بستر مناسبی برای ایدهگرفتن شاگردان از تولیدات هنری محسوب میشوند. بهعنوانمثال، صفحه مجازی. @madares.tazyin نمونه کاردستیها و تزئیناتی را برای کلاسها و مدرسهها ارائه میدهد. هم معلمان و کارکنان آموزشی و هم دانشآموزان میتوانند از تولیدات این صفحه ایده بگیرند و آنها را در کلاس و مدرسه اجرا کنند.

 

4. ساحت تعلیموتربیت زیستی و بدنی

با استفاده از رسانههای اجتماعی میتوان احترام به طبیعت و تعهد به حفاظت از محیطزیست را در دانشآموزان ارتقا داد. علاوه بر این، با کمک این رسانهها میتوان نحوه رعایت بهداشت جسمی و روانی را آموزش داد. بسیاری از برنامههای تلویزیونی بهصورت مستقیـم و غیرمستقیـم مهارتهـای حفـاظت از محیطزیست اعم از جنگل، دریا و بوستان را آموزش میدهند. علاوه بر اینها، بهویژه در ایام کرونا که رعایت مسائل بهداشتـی اهمیت ویژهای داشت، رسانههـای اجتماعـی با برنامههای متنوع و در قالبهای نمایشهای صوتی و دیداری به این موضوع میپرداختند. در حال حاضر، شبکه سلامت در برنامههای تلویزیونی، بهطور خاص موضوع سلامت بدن را پیگیری میکند. دانشآموزان میتوانند با دنبالکردن این شبکه یا برنامههای متنوع دیگر که از طریق صداوسیما پخش میشود، به این موضوع مهم بپردازند. علاوه بر اینها، سایر رسانههای اجتماعی مانند شبکههای اجتماعی نیز نقش مهمی در درونیکردن احترام به طبیعت و حفاظت از آن و همچنین رعایت مسائل بهداشتی برای سلامتی دارند.

 

5. ساحت تعلیموتربیت علمـی و فنـاورانه

بخـش اعظـم یادگیـریهای انسـان بهویـژه در دورههـای تحصیلـی بالاتـر، بهصورت غیررسمی و خارج از محیط کلاس درس و مدرسه اتفاق میافتد. همچنین، دانشآموزان مدت کوتاهی از یک شبانهروز را در محیطهای آموزشی میگذرانند. با توجه به رشد بیرویه فناوری اطلاعات و ارتباطات، اوقات زیادی از شاگردان صرف استفاده از رسانههای اجتماعی و بهویژه شبکههای اجتماعی میشود. بر این اساس، نقش یادگیـریهای غیررسمـی شاگـردان از طریـق رسانـههای اجتماعـی پررنگ است و تولیـد محتواهـای آموزشی متناسب با سن و جنسیت در این رسانهها میتواند بخش اعظم یادگیریهای شاگردان را شامل شود. از شبکههای تلویزیونی، شبکه آموزش بهطور خاص با ارائه برنامههای متنوع آموزشی به آموزش رسمی و غیررسمی شاگردان میپردازد. علاوه بر اینها، سایر شبکهها و بهویژه شبکه چهار نیز سهم مهمی از این آموزش را بر عهده دارند. همچنین، برنامههای متنوع رادیویی مثل رادیو فرهنگ و سایر امواج رادیویی در این باره دخیل هستند. سایر رسانههای اجتماعی مانند وبگاهها، وبنوشتها، شبکههای اجتماعی و پیامرسانها نیز در آموزش شاگردان سهـم عمـدهای دارند. شبکه دانشآموزی شاد بهصورت رسمی و سایر محتواهای ارائهشده در شبکههای اجتماعی بهصورت غیررسمی در تربیت علمی و فناورانه شاگردان نقش ایفا میکنند.

 

6. ساحت تعلیـموتـربیت اقتصـادی و حرفهای

بسیاری از دانشآموزان، بهویژه در دوره ابتدایی، با نکات شغلی و اقتصادی آشنا نیستند. وجود برنامههای تلویزیونی و رادیویی مرتبط با موضوعات اقتصادی و شغلی متناسب سن هر دوره تحصیلی میتواند آنها را برای آینده شغلی و حرفهایشان آماده کند. علاوه بر اینها، وجود محتواهای چندرسانهای، اعم از عکس، فیلم، کاریکاتـور در شبکههـای اجتماعـی و پیامرسانها، میتواند پتانسیل خوبی برای آشناکردن شاگردان با این مسائل باشد تا بتوانند در دوران دانشآموزی استعدادها و علاقههای حرفهایشان را کشف و در جهت رشد این استعدادها حرکت کنند تا در آینده نیز نقش خود را بهعنوان شهروندی مولد و کارآفرین ایفا کنند. از جمله برنامههای تلویزیونی که در این زمینه تا حدودی توانسته است در آشنایی دانشآموزان با حرفههای گوناگون و نحـوه سودآوری آنها نقشآفرینی مؤثری داشته باشد، برنامه «میدون» است. در این برنامه، صاحبانی کارآفرین از مشاغل گوناگون حرفه خود را معرفی و حدود و ثغور درآمدزایی خود را بیان میکنند.

سایر رسانههای اجتماعی مانند وبگاه، وبنوشتها، ویکیها و بسیاری از صفحهها، کانالها و گروههای کاری شبکههای اجتماعـی که تولیدات خانگی و صنعتی خـود را در فضای مجازی عرضه می‌‌کنند، میتوانند، بهصورت غیررسمی، امکان خـوبـی برای آشنـایـی شاگـردان با شغلهـای گونـاگون و رشـد سـواد مالی آنها باشند.

 

 

منبع

1. مبانـی نظـری سنـد تحـول بنیـادیـن در نظـام تعلیـموتربیـت رسمـی عمومـی جمهـوری اسلامی ایران (1390). تهـران. دبیرخانه شورای عالی آموزشوپرورش.

۱۹۸
کلیدواژه: رشد فناوری آموزشی، پرونده ویژه، تربیت یکپارچه،ساحت های تربیتی،رسانه‌ های اجتماعی پشتیبان ساحت‌ های تربیتی،ساحت تعلیم‌ و‌ تربیت اعتقادی، عبادی و اخلاقی،ساحت تعلیم‌ و‌ تربیت اجتماعی و سیاسی،ساحت تعلیم‌ و تربیت زیستی و بدنی،صادق حامدی‌ نسب
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید