عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

راهنمای عمل رهبران مدارس

راهنمای عمل رهبران مدارس
مبتنی بر مطالعات بزرگ مقیاس بین‌المللی و دانش کاربردی موجود

نویسندگان: دکتر حیدر تورانی، دکتر بهنام بهراد

ناشر: انتشارات مدرسه (۹-8880032۴-021)

سال نشر: 1۴01

 

رهبران مدرسه در قامت رهبران نوگرا و جسور باید با اصول و قوانین و ویژگیهای نوین رهبری مدرسه آشنا و به آنها متصف شوند، مفاهیم و گزارههای آنها را به درستی دریابند، آنها را در مدرسه خویش اعمال کنند و سپس با معلمان، دانشآموزان و والدین به اشتراک بگذارند.

کتاب «راهنمای عمل رهبران مدارس» ایدههای ساده و مرتبط و در عین حال عمیقی ارائه میدهد تا آموزش و برنامه درسی و تربیتی را در مدرسه از گستره جدید یادگیری بهرهمند و دانشآموزان را برای دنیایشان آماده کند.

این کتاب راهنما از دو بخش بسیار مهم تشکیل شده است:

- بخش اول بر مطالعات بزرگمقیاس بینالمللی و همینطور ترکیب دانش کاربردی موجود در حوزه مدیریت و رهبری مدرسه مبتنی است. این بخش به مدیران نشان میدهد، در جهان امروز، مدیر و رهبر مدرسه چه وظایفی دارد و بهترین و مبتنی بر شواهدترین فعالیتها و اقدامات رهبران و مدیران مدرسهها بهمنظور ارتقای عملکرد دانشآموزان و مدرسه چه هستند.

- بخش دوم به سبب ضرورت موضوع رهبری نوکیش، با استفاده از نوآوریهای دیجیتال در عرصه رهبری آموزشی که پس از بحران همهگیری جهانی بیماری کرونا و گسترش آموزشهای مجازی جایگاه خاصی پیدا کرد، اهمیت مباحث و تجهیز مدرسه و رهبری مدرسه به فناوریهای نو را بررسی می‌‌کند.

 

راهنمای عمل رهبران مدارس

۵۰۲
کلیدواژه (keyword): رشد مدیریت مدرسه، معرفی کتاب، راهنمای عمل رهبران مدارس، دکتر حیدر تورانی، دکتر بهنام بهراد، شهلا فهیمی
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید