عکس رهبر جدید

بازگشایی هوشمند

 ۱۴۰۰/۱۱/۰۱
  فایلهای مرتبط
بازگشایی هوشمند
به دلیل دستورات دولتی مربوط به همه‌گیری کرونا، حدود هشتاد ‌میلیون دانش‌آمـوز آمریکایـی در سال ۲۰۲۰ از تحصیل حضوری بازماندند. تعطیلی مدرسه‌ها تقریباً تمام مدرسه‌های دولتی و خصوصی را تحت‌تأثیر قرار داد. با توجه به اینکه همه‌گیری کرونا تا سال ۲۰۲۱ و شاید طولانی‌تر ادامه خواهد داشت، سیاست‌گذاران را بر آن داشت تصمیم مناسبی در مورد چگونگی بازگشایی مدرسه‌ها و دانشگاه اتخاذ کنند.

مقدمه

همهگیری کرونا باعث تعطیلی بیسابقه مدرسهها در سراسر جهان شده است. از ماه می، تخمین زده میشود که 70 درصد از کودکان در سراسر جهان (یا بیش از 1 میلیارد دانشآموز) تحت تعطیلی مدرسهها قرار گرفتهاند. درحالیکه خطرات کرونا در کودکان کم و مهارناپذیر است، آسیبهای تعطیلـی طـولانیمدت مدرسهها زیاد است. طبق گزارش آکادمـی پزشکـی اطفال آمریکا، اهمیت یادگیـری حضوری بهخوبـی مستنـد شـده است و شواهـدی از تأثیـرات منفی تعطیلی مدرسهها بر کودکان در بهار 2020 وجود دارد. تعطیلات طولانیمدت مدرسهها و قطع خدمات حمایتی غالباً به انزوای اجتماعی، تشخیص ندادن نقایص یادگیری، سوءاستفاده جسمی یا جنسی از کودکان و نوجوانان، مصرف مواد و افسردگی برای دانشآموزان منجر میشود. همچنین، کودکان خانـوادههـای کمدرآمـد برای یادگیـری بیـرون از مدرسه فرصت کمتری دارند. بهویژه از آنجا که کودکان فقیـر در خانه به اینترنت و فناوریهای مرتبط با یادگیری دسترسی ندارند، محققان دریافتهاند، تفاوت در فرصتهای یادگیری بیرون از مدرسه، بر شکاف پیشرفت تحصیلی بین کودکان فقیر و ثروتمند میافزاید. تعطیلی گسترده مدرسهها، تعلیق ورزشها و سایر فعالیتهای فوقبرنامه و تعطیلی پارکها و زمینهای بازی عمومی، و محدود کردن تعامل با همسالان نیز بر سلامت روانی و جسمی کودکان پیامد منفی دارد.

ایالتهای آمریکا بـا توجه به مخاطرات بازگشایی مدرسهها و دانشگاهها در سـال تحصیلی جدید، در شرایط کرونایی و نیز بر اساس وضعیت این بیماری در هر منطقه، زمانبندی خاصی را برای شروع سال تحصیلی در دو ماه اوت و سپتامبر انتخاب و تصمیمها و سیاستهایی را به این شرح ارائه کردهاند.

 

انتـظارات واقعبینـانه را مشـخص و بـرای مشـکلات برنامهریـزی کنید. برای سیاستگذاران و رهبران آموزشی ضروری است برای مدرسههایی که از نظر رعایت دستورالعملهای بهداشت عمومی ضعیف است، راهحلهایی بیابند. والدین، معلمان و مدیران باید انتظارات واقعبینانهای داشته باشند، زیرا همانطور که ما در بین مردم عادی مواردی از کرونا را مشاهده میکنیم، ممکن است در مدرسهها نیز مشاهده شود.

 

مدرسههای دوره اول دبستان تا آخر دبیرستان (12-k) را برای یادگیری حضوری بازگشایی کنید. یادگیری مجازی، درحالیکه در سطح دانشگاه کارآمد است، برای دانشآموزان پیشدبستانی و دبستانی خیلی مناسب نیست. این دلیل بزرگی است که بازگشایی مـدرسههـا ضـروری است. تعطیلـی گستـرده مدرسههـا مشکلات قابلتوجهی برای این دانشآموزان ایجاد و امکان فرصتهای برابر را در آموزشوپرورش آمریکا ضعیف کرده است. در سراسر کشور، بسیاری از نظامهای مدرسه‌‌ای دیگر قادر به ارائه برنامههای آموزشی از راه دور یا شیوههای آموزشی نیستند. یک نظرسنجی ملی از والدین آمریکایی نشان داد، 71 درصد معتقدند فرزندانشان نسبت به زمانی که مدرسهها باز بود، کمتر یاد میگیرند. این نظرسنجی همچنین نشان داد، 40 درصد از دانشآموزان هیچ تعامل فردی با معلمان ندارند. برای بسیاری از دانشآموزان که در زمان تعطیـلی مدرسهها آمـوزش کافـی نمـیبینند، افت تحصیلی رخ میدهد و تا زمانی که مدرسهها تعطیل هستند، ادامه مییابد. براساس شواهد تحقیقی موجود، تأثیرات این موضوع برای کودکانی که از نظر اقتصادی در سطح پایینی قرار دارند، شدیدتر است.

 

از مدرسـههای غیردولتـی حمـایت کنید. تعطیلـی گسترده مدرسههای غیردولتی، بهدلیل کاهش ثبتنام و ناتوانی والدین در پرداخت شهریه در دوران رکود اقتصادی فعلی، میتواند چالشهای مدرسههای دولتی را در پاییز تشدید کند. استفاده از بودجه دولتی برای حفظ مدرسههای غیردولتی در دوران همهگیری و رکود اقتصادی، از شلوغی و چالشها مرتبط با آن در نظام مدرسههای دولتی جلوگیری میکند. پس از همهگیری کرونـا، بیشتر مدارس غیردولتـی بهدلیـل کاهش درآمد و ناتوانـی خانوادهها در پرداخت شهریه، برای همیشـه تعطیل شدهاند. این تعطیلیهـا همچنیـن ممکن است به دلیل ثبتنام دانشآموزان مدرسههای غیردولتی در مدرسههـای دولتی، بار کاری نظامهای مدرسههای دولتی را افزایش دهند.

 

آموزش مجـازی و سایـر روشهای یادگیـری خارج از محیط مدرسـه را توسعه دهید. درحالیکه بازگشایی مدرسهها ضروری و مهـم است، برخی از دانشآمـوزان و معلمـان و کارکنان مدرسه، به دلیل شرایط بهداشتی یا وضعیت مسکونی، مانند زندگی با اعضـای خانـواده، در معـرض خطـر بیشتـری هستند. حتی وقتی مدرسهها بازگشایی میشوند، بسیاری از والدین ممکن است ترجیح دهند فرزندان خود را به مدرسه نفرستند. نظرسنجی ماه می سال 2020 منتشـره فدراسیـون کـودکان بـرای کودکان نشان داد، 40 درصد از والدین قصد دارند پس از پایان قرنطینه مدرسه، همچنان از آموزش مجازی استفاده کنند. در ماه ژوئن، مؤسسه آمریکایی «اینترپـرایس» گـزارش داد، فقـط یکپنجـم والـدین از اینکـه در ماه اوت یا سپتـامبـر فرزنـدان خـود را به مدرسـه بفرستند، احساس امنیت میکنند. همچنین، ممکن است کارکنان مدرسه براساس نگرانی در مورد کرونـا، در برنامـههای خود بـرای سال تحصیلـی آینده تجدیدنظر کنند. نظرسنجـی اخیر نشان داد، از هر پنج معلم یک نفر میگوید، در صورت بازگشایـی مدرسهها در سال جاری، بعید است به کلاس درس بازگردد. با این سرعت، بیش از 600 هزار معلم مدرسه دولتی، ظرف چند ماه موقعیت خود را ترک خواهند کرد. بنابراین، سیاستگذاران ایالتی و محلی، همانطور که برای بازگشایی مدرسهها تلاش میکنند، باید برای ارائه آموزش مجازی و از راه دور دانشآمـوزان و معلمـانی که قادر به حضور فیزیکی در مدرسه نیستند نیز تلاش کنند.

 

کلاسها در گروههـای کوچک از طریق چت تصویری زنده برگزار شوند. در کلاسهای برخط، دانشآموزان با خیال راحت با معلمان و همکلاسیهایشان علاقههای خود را به اشتراک میگذارند و کلاسهای برخط زنده گروهی، جذابتر و باارزشتر از محتوای برخط منفعل هستند.

 

از مدرسههـای مکاتبـهای1 استفـاده کنید. مدرسههای مکاتبـهای مدرسههایی هستند که دانشآموزان را از سراسر جهان به یکدیگـر متصـل میکنـد تا با هـم بیامـوزند. دانشآمـوزان ازطریق پـروژههای آنـلاین اعـم از حقـوق بشـر و محیـط زیست تا اخبار و رباتیـک همـکاری میکننـد و سواد فنـاوری و مهارتهای اجتماعی ـ هیجانی را تجربه میکنند.

 

آموزشهـای ترمیمـی، تـدریس خصوصـی و سـایر حمایتهای تخـصصی را بـرای دانشآمـوزان در معرض خطر فراهم کنید. سیاستگذاران ایالتی و محلی باید برای دانشآموزانـی کـه خیلـی عقـب افتـادهاند که هزینهای را به منظور آموزش بهصورت فردی و خصوصی ارائه کنند.

 

شـکاف دیجیتالـی را کاهـش دهید. بسیاری از خانوادهها در مناطقـی زندگـی میکننـد که به تجهیـزات، ابزارهـای یادگیری و اینترنت پرسرعت دسترسی ندارند. ایالتها و نظامهای مدرسه‌‌ای باید برای دسترسی همه دانشآموزان، بهویژه آنهایی که در خانوادههایی با سطح اقتصادی ـ اجتماعی پایین زندگی میکنند، به فناوریهای لازم برای یادگیری در خانه سرمایهگذاری کنند.

 

از مدلهای ترکیبی آموزش مجازی و حضوری استفاده کنید. برخی از مدرسهها، بهعنوانمثال در کالیفرنیا و نیویورک از نظام ترکیبی استفاده میکنند که در آن دانشآموزان ترکیبـی از آموزش مجازی و حضوری را در هر هفته تجربه خواهند کرد.

 

تقویم مدرسـه را اصلاح کنید تا زمان ازدسترفته را جبران کنید. مقامات ایالتی و محلی و رهبران مدرسهها باید مواردی را برای تنظیم تقویم مدرسه با توجه به روزها و ساعات ازدسترفته مدرسه در طول سـال تحصیلـی 2020-2019 در نظر بگیرند. بهطور متوسط تقویم مدرسههای دولتی در ایالات متحده شامل 180 روز است. بسیاری از ایالتها و دولتهای محلی تعطیلی مدرسهها را در ماه مارس توصیه کردند که تا ژوئن ادامه داشت که تقریباً شامل سه ماه ازدسترفته (تقریباً یکسوم سال تحصیلی) برای بسیاری از مدرسهها بود. لذا مقامات ایالتی و محلـی میتواننـد مدرسهها را در اسرع وقت بازگشایی کنند، روزهای تعطیل را در سال تحصیلی آینده کاهش دهند و آغاز سال تحصیلی را از تابستان شروع نمایند.

 

از رویکـرد یکپارچـه برای بازگشـایی دانشگاه اجتناب کنید. دانشگاهها باید دانشجویانی را که داخل دانشگاه ساکن هستند، از دانشجویـانـی که در خـارج از دانشـگاه سـکونت دارند جدا کنند تا خطر انتقال کرونا کاهش یابد. یکـی از رویکـردهایی که برخی از دانشگاههای برتر امتحان میکنند، این است که تعداد دانشجویان دانشـگاه را در فاصـلههای زمانی سـال تحصیـلی تقسیم کنند. برای مثال، در دانشگاه استنفورد فقط دانشجویان جدیدالورود، سال دوم و دانشجویان انتقالی جدید در فصلهای پاییز و تابستان مجاز به حضور در دانشگاه هستند و در فصلهای زمستان و بهار حضور دانشجویان سال سوم و سال آخر در دانشگاه مجاز شمرده میشود.

 

روی آمـوزش برخط سرمایهگـذاری کنیـد. حتی با شروع مجدد آموزشهای حضوری، دانشگاهها و مدرسهها باید برنامههایی آموزشـی تدوین کنند تا به دانشآمـوزان و دانشجـویان در معـرض خطـر یا آنهـا که چـارهای جـز زندگـی در خانه ندارند، خدمت کنند. سرمایهگذاری بر توسعه دورههـای برخـط باکیفیـت، برای مؤسسات ضروری خواهد بود. درحالیکه توسعه این دورهها هزینههای اضافی را تحمیل میکند، مؤسسات باید بهعنوان سرمایهگذاری بلندمدتی به آن نگاه کنند که حتی پس از فروکشکردن همهگیری کرونا مفید خواهد بود.

 

برای بازگشایی مدرسههای شبانهروزی و دانشگاهها ظرفیت خوابگاهها را محدود کنید. بسیاری از مؤسسات پیشنهاد کردهاند تعداد افراد خوابگاهها، بهمنظور کاهش شیوع احتمالی کرونا، محدود شود. چندین مؤسسه در حال برنامهریزی برای محدودکردن ظرفیت خوابگاهها هستند.

 

دانشـجویان را آزمایـش و افراد مبـتلا را جدا کنید. دانشگاهها باید تلاش کنند بهطور منظم دانشجویان را آزمایش و افراد آلوده را قرنطینه کنند. دانشکدهها باید برای تشویق دانشجویان بهمنظور گزارش علائم خود راههای خلاقانهای پیدا کنند و حسگرهای دمایی را در خارج از کلاس درس نصب کنند تا دانشجویان علامتدار را بلافاصله شناسایی کنند. رویکرد ایدهآل این است که همه دانشجویان در ابتدا و پایان هر نیمسال آموزشی آزمایش شوند و دانشگاههایی که اکثر قریببهاتفاق دانشجویان آنها در خوابگاه دانشگاه زندگی میکنند، در هر خـروج و بازگشت از خوابـگاه، آزمـایش شوند. یعنی اگر کسی خارج شود، باید قبل از ورود مجدد، روی او آزمایش مجدد انجام شود و نتیجه منفـی تست اعلام شـود تا به او اجازه ورود به خوابگاه داده شود.

 

از ردیـابی تمـاس و فنـاوریهای تشخیصـی موجود، از جمله حسگـرهای دما استفاده کنید. دانشکدهها میتوانند دانشجـویان را تشـویق کنند از برنامـههای ردیابـی تمـاس استفاده کنند. دولتها مـیتوانند با اختصـاص بودجـه به تجهیـزات آزمایشـی، حرارتسنـج و ماسک به نهادهـا کمک کنند. گرچـه حرارتسنجها نمیتوانند عفونتهای بدون علامـت کرونا را تشخیص دهنـد، اما از آنجا که ممکن است همه دانشجویان علائم خود را گزارش نکنند، قرار دادن حرارتسنـجهای هـدایت لیـزری در ورودی کلاسها و خوابگاهها، بهعنوان شرط لازم برای حضور، میتوانـد این موارد را مشخص کند. در ضمن، برخلاف آزمایشهای مبتنی بر «پیسیآر»2، حسگرهای لیزری حرارتسنج امروزه بهطور گستردهای موجودند و بنابراین برای استفاده روزمره در دسترس قرار دارند.

 

از استـادان، معلـمان و کارکنــان محافظـت کنید. در شرایطیکه همه دانشآموزان و اکثـر دانشجـویان جوانتر کمتر در معرض خطر کرونـا هستند، 37 درصد از استادان دانشگاهی بالای 55 سال سـن دارند. در صـورت ابتلای آنها به این ویروس، خطر بستـریشـدن یا مرگشـان وجود دارد. مؤسسـات باید بهطور موقت اعضای هیئت علمی سالمند خود را با اعضای هیئت علمی جوانتر، استادان قراردادی یا مربیان، بهویژه برای کلاسهای پرجمعیت، جایگزین کنند.

 

 

 

پینوشتها

1. Pen Pal Schools

2. PCR

 

منبع

https://freopp.org/reopening-americas-schools-and-colleges-during-covid-19-bdb35e3e32c4

۸۲
کلیدواژه: رشد فناوری آموزشی،تجارب جهانی،عیسی زمانیان
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید