عکس رهبر جدید

مشاغل آینده

 ۱۴۰۰/۱۰/۰۱
  فایلهای مرتبط
مشاغل آینده
دانش‌آموزان امروز برای موفقیت در دنیای کار آینده به چه مهارت‌هایی نیاز دارند؟

چرا این سؤال را پرسیدهایم؟

جهان و به دنبال آن مهارتهایی که جوانان برای شکوفاشدن در دنیای کاری آینده به آن نیاز دارند، با سرعت بیسابقهای در حال تغییر است. از رباتها گرفته تا جهانی شدن، پیری جمعیت، شهرنشینی و ظهور اقتصاد سبز، نشاندهنده این هستند که بدون شک شغلهای آینده با امروز متفاوت خواهند بود. بنیاد «نِستا»1 و «مؤسسه سخنگوی مدرسهها»2 این چالشها را مطرح کردهاند تا بررسی کنند چه مهارتهایی برای آینده ضروری هستند و جوانان چگونه میتوانند به بهترین شکل خود را برای بازار کارِ در حال توسعه آماده کنند.

بنیاد نوآوری نِستا، در گزارش خود در سال 2017 با عنوان «آینده مهارتها» بیان میکند، در آینده احتمال چه تغییرانی در اشتغال وجود دارد. علاوه بر این، مؤسسه خیریه سخنگوی مدرسهها که با چهرههای برجستهای همکاری میکند که از طریق گفتوگوهای آزاد مدرسهای، قصد یاری به جوانان در مدرسههای دولتی را دارند، از زاویه دیگری به این مشکل پرداخته است. این خیریه با همکاری شرکت تحقیقات بازار و تحلیل داده  یوگاو3 و روزنامه آی4، نگاه جوانان به آینده کاری را بررسی کردهاند.

در این مقاله توجیهی، یافتههایی گردآوری شدهاند تا معلمان، مدیران مدرسه، والدین و سرپرستان را برای خلاصهای از این مشکلات و فعالیتها آماده کنند که با کمک به ایجاد انگیزه برای بحث در کلاس، به درک بهتر جوانان از مهارتهای کلیدی در آینده منجر شوند.

 

در 10 سال آینده به کدام دانش، توانایی و مهارتها نیاز خواهد بود؟

- مهارتهای بینفردی از جمله آگاهی اجتماعی، درک دیگران و توانایی در ایجاد همکاری

- مهارتهای شناختی با سطح بالاتر از جمله خلاقیت و توانایی رسیدن به چندین ایده متفاوت

- دانش گسترده و تخصصیتر مانند STEM (علم، فناوری، مهــندسـی و ریـاضـی) و زبانهـای خارجی. برای نمونه حوزههایی مانند زبان انگلیسی، تاریخ، فلسفه، اداره کردن و مدیریت

- مهارتهای یادگیری شـامـل تـوانـایی دانشآموزان برای تعیین هدف، پرسـیدن سوالهای مرتبط و دریافت بازخورد تا بتوانند دانشی را یاد گرفته و آن را به صورت معنیدار در زمینههای متفاوت به کار ببرند.

 

نظرسنجی شرکت یوگاو از مؤسسه سخنگوی مدرسهها نشان داد دانشآموزان از برخی از این روندها آگاه هستند:

- 55 درصد دانشآموزان معتقدند که در 10 سال آینده مشاغل زیادی نیازمند دانش فنی خواهند بود.

- رایانه/ فناوری اطلاعات، ارتباطات و خوب خواندن و نوشتن از میان مهارتها برای موفقیت شغلی در آینده انتخاب شدند.

- 38 درصد دانشآموزان معتقدند که نداشتن فرصتهای کافی برای تجربه کاری، مانع موفقیت شغلی آنها میشود.

- 29 درصد دانش‌‌آموزان بر این باورند که عدم شناخت افراد مرتبط، مانعی برای موفقیت در آینده است.

 

کدام مشاغل در 10 سال آینده بازارکار خواهند داشت؟

نِستا در گزارش آینده مهارتها، مشاغلی را که ممکن است از نظر نیروی کار در آینده رشد کنند مشخص کرده است. برخی از یافتههای کلیدی شامل این مواردند:

- پیشبینی میشود آموزش، مراقبتهای بهداشتی و بخش عمومی، احتمالاً به دلیل افزایش سن جمعیت و افزایش علاقه به یادگیری مادامالعمر، رشد یابند.

- مشاغلِ با مهارتهای کمتر احتمالاً سهم خود را از بازار کار از دست میدهند، اما سایر مشاغل مانند شغلهای مربوط به پایانکار ساختمان و برقکار، احتمالاً وضعیت بهتری خواهند داشت.

- در مشاغل تولیدی، اداری، دفتری و شغلهای دیگر در این زمینهها، از جمله رانندگان ماشینهای عملیاتی و مونتاژکنندگان، انتظار میرود شاهد کاهش سهم نیروی کار باشیم.

- مشاغل خلاق، دیجیتال، مهندسی و طراحی چشمانداز روشن دارند و با پیشرفتهای فناوری دیجیتال بسیار تکامل مییابند.

 

چگونه معلمان، مدرسهها و والدین میتوانند از این یافتهها استفاده کنند؟

به عنوان یک معلم، راههایی وجود دارد که بتوانید دانشآموز خود را در بحثی پیرامون این موضوع مشارکت دهید:

- دانشآموزان خود را ترغیب کنید در مورد چالشهایی کلیدی که روی محیط کار تأثیری با وسعت جهانی دارند، مانند ماشینیشدن، پیری جمعیت و شهرنشینی، بحث کلاسی داشته باشند. با توجه به این چالشها، چقدر مشاغل را در 10 سال آینده متفاوت تصور میکنند؟ از آنها بخواهید یک فهرست از مشاغلی تهیه کنند که فکر میکنند ممکن است در آینده وجود داشته باشند.

- دانشآموزان را تشویق کنید مهارتهای بین فردی را از طریق وظایف مشترک تقویت کنند. بهعنوان مثال، از آنها بخواهید دو نفره کار کنند و توضیح دهند چیزی که به آن فکر میکنند، منجر به تشکیل «مهارت قابل انتقال» مانند ارتباط برقرارکردن، انعطافپذیری، کار گروهی و غیره میشود. همچنین، از آنها بخواهید ایدههای خود را درکلاس ارائه کنند.

- دانشآموزان را به بیان و تسلط بر ایدههایشان و همچنین افزایش مهارتهای ارتباطی و تفکر انتقادی خود، از طریق بحثها و ارائههای کلاسی تشویق کنید. کلاس را به دو گروه تقسیم کنید. از یک گروه بخواهید از ایده «در آینده فرصتهای شغلی جالب توجه زیادی وجود خواهند داشت» حمایت کنند و از گروهی دیگر بخواهید از این ایده طرفداری کنند که: «در آینده فرصتهای کمتری وجود خواهد داشت، زیرا بیشتر مشاغل به سمت ماشینی‌‌شدن رفتهاند».

 

 

پینوشتها

1. Nesta

2. Speakers for Schools

3. YouGov

4. i Newspaper

۹۸
کلیدواژه: رشد مدرسه فردا، تجارب جهانی،آینده پژوهی،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید