عکس رهبر جدید
۰
سبد خرید شما خالی است.

یادگیری شخصی‌سازی‌شده

  فایلهای مرتبط
یادگیری شخصی‌سازی‌شده
آموزش فرایندی پیچیده است که هرگونه ساده‌نگری در مورد آن می‌تواند به اتلاف نیرو و امکانات منجر شود و تلاش‌ها را با شکست مواجه کند. عوامل فراوانی بر چگونگی یادگیری اثرگذارند. برخی به ویژگی‌های یادگیرنده و برخی دیگر به زمینه‌های اجتماعی یادگیرنده مرتبط هستند. معلم می‌تواند در این میان نقش مهمی بازی کند، به طوری‌که برخی معتقدند مهم‌ترین مسئولیت معلم فهم این نکته است که ذهن دانش‌آموزان چگونه کار می‌کند. معلم باید بداند دانش‌آموزان به روش‌های متفاوت یاد می‌گیرند. در این مقاله، ضمن تعریف یادگیری شخصی‌سازی‌شده1، به مزایا، معایب و روش‌های یادگیری شخصی‌سازی‌شده پرداخته می‌شود.
مقدمه

یادگیری شخصیسازیشده بهعنوان رویکردی نوین ارائه شده تا بهشکلی گسترده مدرسههای قرن 21 را بازسازی کند و بهعنوان روشی برای ارتقای فعالیتهای پداگوژیکی مورد استفاده قرار دهد (مکری، 2010). یادگیری شخصیسازیشده به دانشآموزان اجازه میدهد در فعالیتهای مورد علاقهشان درگیر شوند و یادگیری را با رغبت دنبال کنند (کفه، 2007).

 

یادگیری شخصیسازیشده

دیشون (2017) سه بعد اصلی را برای این نوع یادگیری برمیشمارد:

1. یادگیرندگان براساس اهداف روشنی حرکت میکنند که مبتنی بر شایستگیها تعریف شدهاند و در قالبهای زمانی روش سنتی محدود نیستند.

2. مسیرهای یادگیری شخصیسازیشدهای ایجاد میشوند که در آنها سرعت و روش آموزشی با نیازهای افراد متناسب است.

3. به یادگیرندگان، بهوسیله بسترهای انطباقی مبتنی بر فناوری، کنترل مسیر یادگیری ارائه میشود.

یادگیری شخصیسازیشده باید علاوه بر ارتقای خروجیهای یادگیری، دانش و مهارت مورد نظر، به رشد خودتنظیمی، ارتقای انگیزه درونی و درگیری یادگیرنده در فرایند یادگیری بینجامد (واتسون، 2017).

 

مزایای یادگیری شخصیسازیشده

- بهرهمندی از یادگیریهای خود

- مسئولیت یادگیری خود

- دنبالکردن هدف

- همکاری و ارتباط با همسالان

- تسلط بر دانش از طریق ابزارهایی غیر از کاغذ و مداد.

 

معایب یادگیری شخصیسازیشده

از معایب یادگیری شخصیسازیشده میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

- مدرسهها بهطور مکرر مفهوم جدیدی را بدون آموزش کامل معلمان خود اجرا میکنند.

- معلمان باید آموزش ببینند تا قبل از استفاده از این شیوه در کلاس، بتوانند آن را در مقابل شخصی که میتواند بازخورد اصلاحی ارائه دهد، پیاده کنند.

- توسعه زیرساختی یادگیریِ شخصیسازیشده هزینهبردار است (هال ریورا، 2017).

 

روشهای شخصیسازی یادگیری

1. برنامههای یادگیری شخصی را تنظیم کنید. این همان چیزی است که یادگیری شخصی را پیش میبرد. دانشآموزان باید برنامهها و اهدافی شخصی را تنظیم کنند که با علاقهها، استعدادها و اشتیاق آنها سازگار باشند.

2. خودارزیـابی را تشویق کنید. به دانشآموزان فرصت دهید یادگیری خود را از طریق تمرینهای بازتابی2 ارزیابی کنند. این روش برای دانشآموزان، بهمنظور توسعه مهارتهای فراشناختی و همچنین شناختی، عالی است.

3. ارزیابـی مکـرر تکوینـی را انجام دهید. دانشآموزان را بهطور مرتب ارزیابی کنید، اما آنها را برای یادگیری و همانطور که یاد میگیرند ارزیابی کنید. در درجه اول از آنچه قبلاً آموختهاند ارزیابی نکنید. همانطور که برای یادگیری ارزیابی بیشتری انجام میدهید، میتوانید یادگیری را برای دانشآموز بهطور مؤثرتری شخصیسازی کنید.

4. از یادگیری مبتنی بر پروژه استفاده کنید. به دانشآموزان فرصت شخصی و فرصتهایی برای یادگیری بدهید که منافع شخصی آنها را نشان میدهد.

5. «صدای یادگیرنده» را معرفی کنید. دانشآموزان را در مورد تصمیمات و مطالب آموزشی به همکاری تشویق کنید. برای آنها شرایطی را فراهم کنید تا ارزشها، عقاید و اعتقادات خود را بیان کنند. این شرایط مجموعه متنوع و غنیتری از مطالب آموزشی را فراهم میآورد که در شخصیسازی یادگیری به شما کمک میکند.

6. درگیری والدین را افزایش دهید. والدین را تشویق کنید در آموزش فرزندان خود نقش فعالی داشته باشند. بهطور منظم با آنها ملاقات و ارتباط برقرار کنید تا به دانشآموزان شما اجازه دهند مسئولیتهای شخصی را بر عهده بگیرند و اطمینان حاصل کنند که فرزندانشان با موفقیت یاد میگیرند.

7. مسـیرهای یادگیری بیشـتری ارائه دهیـد. برای شخصیسازی یادگیری، از طریق مسیرهای جایگزین یادگیری، به یادگیرندگان گزینههای آسان و بیشتری بدهید.

8. به درجهبندی و گزارشدهی مبتنی بر استاندارد بروید. در یک نظـام یادگیری شخـصی، دانشآموزان تسلـط یا شایستگی خود را در اهداف و معیارهایی که برای خود تعیین کردهاند، نشان میدهند. بنابراین، دانشآموزان را براساس تسلط بر اهداف یا اهداف یادگیری خاص ارزیابی کنید، نه اینکه آیا آنها تکلیف را «کامل» کردهاند یا براساس اینکه چه مدت زمانی «در جای خود» بودهاند.

9. از ابزارهای دیجیتال استفاده کنید. با استفاده از ابزارهای دیجیتال ارزانقیمت (و غالباً رایگان!) میتوان به بسیاری از نکات بالا دست یافت. یادگیری شخصی با درگیرکردن محیطهای یادگیری ترکیبی پشتیبانی میشود. بهتر است آموزش حضوری را با ابزار دیجیتال ترکیب کنید تا بهعنوان مربی کارآمدتر و مؤثرتر باشید.

10. سواد دیجیتال را آموزش دهید. اطمینان حاصل کنید که دانشآموزان شما برای ایجاد و ارتباط با شبکه یادگیری خود، مهارتهای سواد دیجیتال لازم را دارند (نوویوانیسونگ7، 2014).

 

جمعبندی

یادگیری شخصیسازیشده دانشآموزمحور است، اما معلم باید آموزشها را ارائه دهد، نمرهها را بررسی کند و با دانشآموزان در ارتباط باشد و هر تغییری را که نیاز است، در برنامههای درسی اعمال کند. معلم باید با فناوری آشنا باشد. آموزشهای تفکیکی و شخصیسازیشده غالباً بهصورت درسها و برنامههای برخط هستند. پس معلمان باید توانایی استفاده از بسترهای مجازی را داشته باشند.

 

پینوشتها

1. Personalized learning

2. Reflection Exercises

 

منابع

1. McRae., P. (2010). The politics _ personalization in the 21.

Keefe., I. W. (2007). What is pers onalization?2.

3. Dishon, G. (2017). New Data, old Tensions: Big Data, Personalized Learning, and The Challenges of Progressive Education. Theory and Research in Education, 15(3), 272-289, doi.org/10.1177/1477878517735233

4. Watson, W. R.& Watson, S. L. (2017). Princi for Personalized Instruction. in Reigeluth,

C.M., Beatty, B.J., Myers, R.D. (Eds.), Instructional-design Theories and Models the Learner-Centered Paradigm of Education, IV, Routledge: New York.

5. Rivera, Hall (2017) Advantages and Disadvantages of Personalized Learning. https://www.igi-global.com/chapter/advantages-and-disadvantages-of-personalized-learning/255684.

6. Adisack Nhouyvanisvong(2014). 10 Ways to Personalize Learning.

https://www.gettingsmart.com/2014/11/10-ways-personalize-learning/

۷۱۹
کلیدواژه (keyword): رشد فناوری آموزشی، مبانی فناوری آموزشی، یادگیری شخصی‌سازی‌شده، روش‌ها، مزایا، معایب
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید