عکس رهبر جدید

یک تجربه جهانی

 ۱۴۰۰/۰۷/۰۱
  فایلهای مرتبط
یک تجربه جهانی
چالش‌های یادگیری تلفیقی در مالزی
مالزی نظام آموزشی بسیار منحصربهفردی دارد. طی دو دهه گذشته دولت میلیونها دلار در تجهیز همه 10 هزار مدرسه دولتی، نه تنها برای آنهایی که سایت رایانه دارند، بلکه برای محیط آموزش مجازی قورباغهای1، سرمایهگذاری کرده است. البته چالشها زیادند و در مقابله با آنها، هر مدرسه با دیگری متفاوت است. نمونههایی وجود دارند که نشان میدهند مدلهای ترکیبی تنها به فناوری مربوط نیستند، بلکه به مدلهای آموزشی خلاقانهای مربوط میشوند که معلمان در کنار فناوری استفاده میکنند. برای یافتن چالشهای اصلی در استفاده از رویکرد ترکیبی، در ابتدا یک سؤال خاص در نظرسنجیها پرسیده شد: چالشهای اساسی شما در هنگام استفاده از فناوری چیست؟ همانطور که نمودار زیر روشن میکند، چهار چالش وجود دارد که اکثر معلمان با آنها روبهرو هستند: اینترنت مطمئن و کافی (77.31 درصد)؛ مشکلات زیرساختی (65.55 درصد)؛ توسعه حرفهای با کیفیت بالا برای معلمان (55.46 درصد)؛ بودجه یا اعتبار مالی (55.46 درصد).

 

در بازدید از 13 مدرسه دولتی مالزی، هشت مدرسه، با وجود این چالشها، برنامههای فوقالعاده یادگیری ترکیبی را اجرا میکردند که واقعاً در آموزش دانشآموزان خود تغییراتی ایجاد کرده بودند.

 

یادگیری ترکیبی با بودجه کم

یک مدرسه ابتدایی دولتی پسرانه2 در شهر ساحلی ملاکا یکی از 150 مدرسه در مالزی است که کلاس ابری، یک فضای یادگیری قرن بیستویکمی مجهز به مبلمان قابل انعطاف و روشن، کرومبوک3های بارگیریشده با فضای یادگیری مجازی ابری، و سایر موارد ضروری سازمانی و برنامهریزی مانند وسایل رایانهای برای ذخیرهسازی و نگهداری ایمن دارد. مدرسههای سراسر کشور این فرصت را دارند که یک کلاس با این شرایط بخواهند. نیمی از این بودجه را بخش خصوصی تأمین میکند و نیمی دیگر را مدرسه. اگرچه این فرصت عالی است، اما اعطای تنها نیمی از بودجه مورد نیاز، همچنان ممکن است مانعی بر سر راه مدرسهها در ورود فناوری برای تغییر در یادگیری دانشآموزان باشد.

مدیر این مدرسه اجازه نداد چالش جمعآوری کمک مالی 1200 دلاری او را متوقف کند. وی از والدین و اعضای جامعه خواست هر آنچه را در توان دارند، اعم از وقت و تخصص، برای این پروژه اهدا کنند. از طریق یک کمپین اجتماعی، نه تنها مدرسه پول لازم را برای خرید تجهیزات کلاس تأمین کرد، بلکه توانست در رنگآمیزی دیوارها، نصب وسایل و تزئین داخلی هم از کمک والدین استفاده کند. امروز دانشآموزان کلاسهای دوم تا ششم این مدرسه میتوانند در این محیط جدید زیبا آموزش ببینند و برای همه درسهای خود از این امکانات استفاده کنند.

 

بیشترین استفاده از منابع موجود

همانطور که در نتایج نظرسنجی آمده، دسترسی به اینترنت و زیرساختها دو چالش اصلی مدرسههای مالزی در هنگام استفاده از فناوری هستند. این چالش در مدرسهای روستایی4 در نزدیک پایتخت کوالالامپور نیز وجود داشت. با توجه به سایر موارد ضروری، مانند ترمیم زیرساختهای برق پس از رعد و برق شدید، مدرسهها غالباً اجرای یادگیری ترکیبی را به تعویق میاندازند. اما معلمان پیشگام میدانند که برای ارائه آموزش، به بهترین تجهیزات یا بهترین اتصال اینترنت نیاز ندارند.

با وجود اینترنت کم و محدودیت تعداد دستگاهها، آقای یوسلان از این مدرسه روستایی موفق شده است انقلابی در نحوه یادگیری دانشآموزان خود ایجاد کند. دانشآموزان کلاس اول میتوانند مهارتهای ریاضی خود را در یک چرخش ایستگاهی که همیشه از کرومبوک یا نتبوک استفاده نمیکنند، تمرین کنند. دانشآموزان در ایستگاههای دارای فناوری معمولاً بهصورت دوتایی یا گروهی کار میکنند. با این طرح، نه تنها در تعداد دستگاههایی که به اینترنت کمظرفیت دسترسی دارند صرفهجویی میشود، بلکه خود دانشآموزان در مشکلات عملی هم به یکدیگر کمک میکنند.

 

تمرکز بر توسعه حرفهای یادگیری ترکیبی

یک مدرسه5، با رویکرد ترکیبی، کلاسی قورباغهای در مدرسه خود ایجاد کرده بود. در ایجاد کلاس، چالش اصلی آنها تأمین بودجه برای این کلاس نبود، بلکه تأمین پیشرفت حرفهای با کیفیت بالا برای معلمانشان هدف بود تا بتوانند از این فضا بیشترین استفاده را ببرند. مدیر این دبیرستان بر انتقال یادگیری دانشآموزان در داخل و خارج از کلاس متمرکز بود. به همین دلیل، پس از تصمیم به اجرای یک مدل کلاس معکوس از یادگیری ترکیبی، به دنبال فرصتهای توسعه حرفهای برای تغییر در آموزش بود، نه فقط آموزش فناوری اطلاعات و ارتباطات.

علاوهبر برگزاری کارگاههای آموزشی در ابتدای سال، این مدرسه با مؤسسهای6 برای یادگیری اصول یک کلاس معکوس و دیدن نمونههای عملی در سطح دانشگاه همکاری کرد. این مشارکت برای مدرسه در درک چگونگی آمادهکردن معلمان خود برای ایجاد تغییر در آموزش بهمنظور ایجاد استقلال بیشتر دانشآموزان در یادگیری مثمرثمر بود. همچنین، به معلمان در ایجاد پروتکلها و فرایندهایی برای شروع این سفر ترکیبی کمک کرد و آنها را با منابعی مانند الگوهای طرح درس برای راهنمایی در پداگوژی مسلح کرد. معلمان مدرسه از این روش جدید آموزش بسیار هیجانزده بودند و مهمتر از همه، نسبت به توانایی خود برای ارائه درسها با رویکرد یادگیری ترکیبی اطمینان پیدا کرده بودند.

البته سه نمونه بیانشده تنها مدرسههای مالزیایی نیستند که برای مقابله با چالشهای یادگیری ترکیبیِ خود روشهای ابتکاری ارائه دادهاند. بسیاری از مدرسههای دیگر نیز داستانهای موفقیت مشابهی دارند. همه اینها نشان میدهند چگونه میتوان بر رایجترین دلایل شکست یادگیری ترکیبی غلبه کرد. با معلمان آموزشدیده و پشتیبانی مناسب، امید زیادی به برنامههای یادگیری ترکیبی برای انتقال یادگیری دانشآموزان مالزیایی و کشورهای دیگر وجود دارد.

 

 

پینوشتها

1. Frog VLE is a cloud-based learning platform that link administrators, managers, school teachers, and students within a school's ecosystem. This system is a learning content management system that allows teacher to provide materials to their students remotely.

2. SK Bandar Hiliris

3. A Chromebook is a laptop or tablet running the Linux-based Chrome OS as its operating system. Chromebooks are primarily used to perform a variety of tasks using the Google Chrome browser, with most applications and data residing in the cloud rather than on the machine itself.

4. SK Sikamat

5. SMK Methodist (ACS Sitiawan)

6. Advanced Global Institute of Learning Excellence (AGILE)

 

منبع

www.blended learning.org/how- malaysian - are tacking - blended - learning - challenges/

 

۴۷۸
کلیدواژه: رشد فناوری آموزشی، تجارب جهانی،تدریس تلفیقی،آموزش تلفیقی،سنجش تلفیقی،یادگیری تلفیقی،چالش‌ های یادگیری تلفیقی،مدارس مالزی،مدارس دولتی مالزی،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید