معلم در قامت طراح آموزشی

فاطمه امیری / دکترای برنامه‌ریزی درسی  ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
  فایلهای مرتبط
معلم در قامت طراح آموزشی

مقدمه

بسیاری از دورههای آمـوزشی، درکلاسهـا و کارگاههـا و سایـر برنامههـای آموزشی، فقـط روی کاغـذ مطلـوباند و هنـگام اجـرا اثربخشـی لازم را نـدارند. یـکی از دلایل ایـن ناکارآمدی، طراحی آموزشی نامطلوب است. اگر طراحی آموزشـی درست انجام نشود، نمیتوان انتظار داشت که هدفها به درستی تحقق یابند. طراحی آموزشی با ارائه طرح دقیق از آموزش، از جمله عوامل مؤثر بر آموزش است که فرایند یادگیری را تضمین میکند.

طراحی آموزشی متأثر از دیدگاهها و رویکردهای علمی با استفاده از روش و فنون متفاوت است تا به بهترین شیوه زمینه تحقق یادگیری فراهم آید. از آغاز قرن بیستم، زمان پیدایش طراحی آموزشی، تاکنون این علم با تغییرات بسیاری روبهرو بوده است. در کنکاش پیرامون تکوین طراحی آموزشی میتوان ضمن بررسی مکاتب فلسفی و جامعهشناسی تحولات بنیادی در روانشناسی را مورد بررسی قرار داد.

رویکردهای رفتارگرایی، شناختگرایی و سازندهگرایی دیدگاههای مؤثر بر فرایند یادگیری هستند که مستقیماً بر عناصر یادگیری و فرایند نظاممند (سیستماتیک) آموزش تأثیر میگذارند. معلم، محتوا، ارزشیابی، شیوه یادگیری، نحوه سازماندهی مطالب و نحوه عرضه آنها، تجربههای یادگیری و شیوه تدریس و محتوای مناسب، تحتتأثیر مکاتب فلسفی حاکم بر دیدگاههای تربیتی و یادگیری هستند و مستقیماً بر طراحی آموزشی، فرایند آموزش و فعالیت معلم اثر دارند.

«تدریس» بخشی از آموزش و فعالیتی مختص به معلم است که در کلاس درس اتفاق میافتد. معلم ضمن اجرای تدریس، همراه با تخصص، دانش و مهارتی که در انتخاب و گزینش عناصر برنامه درسی و اجرای آنها در کلاس دارد، میتواند بهعنوان عاملی مهم نقشی کلیدی در تسریع، تعمیق و تسهیل فرایند آموزش داشته باشد. در واقع این موضوع حاکی از آن است که معلم، علاوه بر مدیریت کلاس و تسلط بر موضوع درسی، باید نسبت به عناصر دیگر برنامه درسی و چگونگی انتخاب و کاربرد آنها نیز آگاهی لازم را داشته باشد. در مجموع باید گفت که طراحی آموزشی و شناخت نسبت به آن برای معلمان ضروری است.

 

طراحی آموزشی مهارت مورد نیاز معلم

طراحی آموزشی پیشبینی و تنظیم رویدادهای آموزشی براساس هدفها، محتوا و امکانات با توجه به ویژگیها و ساخت شناختی دانشآموزان است. طراحی آموزشی، خواه برای یک دوره و خواه برای یک جلسه آموزشی انجام گیرد، دارای اهمیت است. توجه و دقت در تنظیم آن میتواند کارایی و اثربخشی امر آموزش را گسترش دهد. طراحی آموزشی ممکن است بهصورت کلان یا خرد اجرا شود. طراحی در سطح کلان مربوط به شورای برنامهریزی درسی و متخصصان آموزشی است، اما در سطح خرد بر عهده معلم و از جمله مهارتهای مورد نیاز اوست.

در طراحی آموزشی خرد باید بیشتر به حصول صلاحیتها و قابلیتهای مورد انتظار توجه داشت و با نگرش نظاممند مجموعه عناصری را که در یادگیری مؤثرند، در نظر گرفت. معلم میباید کل محتوای آموزش را به اجزای قابل تدریسی که معمولاً جلسات تدریس یا درس نامیده میشود، تقسیم کند و مشخص سازد که براساس زمان منظور شده، چند جلسه یا چند ساعت برگزار میشوند و در هر جلسه چه هدفهایی، در قالب چه محتوایی و با کدام رسانه و روش پیگیری و ارزشیابی تحقق مییابند.

همراه با رشد و تحول دیدگاههای تربیتی و علم روانشناسی، گسترش فناوری و دانش اطلاعات و ارتباطات، در حوزههای تعلیم و تربیت تغییراتی رخ داده است. در گذشته تصور میشد که آموزش و یادگیری تنها در دو واژه  معلم و دانشآموز خلاصه میشود. اکنون متخصصان تعلیموتربیت معتقدند که فرایند آموزش فرایندی نظاممند است که عناصر متعددی در آن دخالت دارند. در واقع در این فرایند همان اندازه که معلم و مخاطب تأثیرگذار و نقشآفرین هستند، شیوههای تدریس، تجربههای یادگیری، چگونگی ارزشیابی، و رسانه دارای اهمیتاند. لذا ترکیب این عناصر و برقراری تعامل و ارتباط بین آنها به مهارت نیاز دارد که غالباً طراحان آموزشی مسئولیت مدیریت این عناصر و ترکیب آنها را بر عهده دارند. اما در کلاسهای درس معلم هم باید قادر باشد که این وظیفه را بر عهده گیرد. بهویژه که برخی محدودیتهای مالی و اجرایی گاه مانع بزرگی برای به خدمت گرفتن گروههای طراحی آموزشی محسوب میشوند.

بنابراین ضروری است، معلم نسبت به کسب و یادگیری فرایند طراحی آموزشی تمایل نشان دهد و بستر مناسبی برای کسب این مهارت و ارتقای آن در خود فراهم سازد. در این جایگاه، معلم میتواند با مطالعه، و تحقیق و تفحص در منابع معتبر ظرفیت علمی خود را افزایش دهد. اکنون رویکردهای فعال تدریس و شیوههای یادگیری فعال و مشارکتی در حوزه تعلیموتربیت به واسطه ظرفیتها و انعطافپذیری نسبت به شیوههای سنتی گذشته، از اقبال بیشتری در حوزه آموزشوپرورش برخوردار هستند. معلم برای طراحی آموزشی مناسب باید از شیوههای جدید تدریس و تجربههای یادگیری آگاهی داشته باشد. انواع رسانههای آموزشی و نحوه کاربرد آنها را در آموزش بداند و به عوامل فیزیکی و روانی دخیل در امر آموزش (از جمله تغذیه و بهداشت) دقت داشته باشد. نسبت به نیاز، علاقه و ظرفیت دانشآموز شناخت داشته باشد و روشهای مناسب ارزشیابی را جستوجو کند (روشهایی که بیشترین بازدهی از میزان یادگیری و میزان ایجاد تغییرات، و کمترین میزان آسیب و فشار روانی را برای دانشآموزان در پی داشته باشد). مجموعه آگاهی و دانشی که معلم در این حوزهها کسب میکند،  موجب افزایش مهارت وی در طراحی آموزشی میشود.

بهطور کلی میتوان گفت کار طراحی آموزشی کاری تخصصی است که دانش و مهارت بالایی را میطلبد و همکاری مجموعهای از کارشناسان و متخصصان تعلیموتربیت، از جمله مربیان و معلمان را نیاز دارد تا ضمن همکاری در کنار یکدیگر به طراحی، اجرا و ارزشیابی بپردازند. اما این موضوع حاکی از آن نیست که معلمان و مربیان به تنهایی قادر به طراحی آموزشی نیستند، چرا که طراحی آموزشی در سطح خرد هر روز و در هر جلسه از تدریس اتفاق میافتد و تنها نیاز است تا معلمان مهارت، دانش و نگرش خود را در این حوزه توسعه دهند و بهروزرسانی کنند. مهارت طراحی آموزشی و توانمندی اجرای آن در کلاس درس، در ایجاد امنیت شغلی، افزایش صلاحیت حرفهای، و مدیریت بهینه فرایند آموزش و تدریس معلمان نیز اثرگذار است.

 

نتیجهگیری

همانطور که گفته شد، آموزش فرایندی نظاممند است که عناصر گوناگونی در آن دخیل هستند و چگونگی انتخاب و ترکیب آنها (طراحی آموزشی) در ارتقای کیفیت آموزش تأثیر دارد. البته در سطح خرد این وظیفه به معلمان واگذار میشود. آنها با توجه به هدفهای درس، تحلیل مخاطب و تحلیل موضوع درس، روش تدریس، زمان و مکان تدریس، و ارزشیابی، بارها و بارها کار طراحی آموزشی خرد را در کلاس و جلسه تدریس خود انجام دادهاند. بهطور کلی، بهترین طراح آموزشی خود معلم است که کاملاً به محتوای آموزش و موضوع درسی اشراف دارد. آنچه حائز اهمیت است، تحولات و روند رو به رشد ناشی از تحقیقات و فناوری است که همه ابعاد زندگی بشر از جمله تعلیموتربیت را تحتتأثیر قرار داده است. امروز معلمان با توجه به این تغییرات باید دانش خود را در حوزههای گوناگون تأثیرگذار بر فرایند آموزش توسعه دهند و بهروزرسانی کنند و ضمن علاقهمندی، تمام سعی و تلاش خود را برای ایجاد مهارتهای مورد نیاز بهبود آموزشی بهکار گیرند. لذا پیشنهاد میشود:

بستر مناسبی برای ایجاد انگیزه و علاقهمندی بیشتر معلمان فراهم شود.

مسئولان و مدیران با توجه به منابع و امکانات، حوزه عملکردی فعالتری برای معلمان فراهم سازند.

برای معلمان با حضور متخصصان برنامه درسی و متخصص فناوری آموزشی، دورههای آموزش ضمنخدمت برگزار کنند.

 

 

منابع

1. نوروزی، داریوش (1397). مبانی طراحی آموزشی. انتشارات سمت. تهران.

2. فقیهی، علی‌رضا؛ حیدری، هومن (1392). طراحی آموزشی با تأکید بر رویکرد تلفیقی. انتشارات کورش. تهران.

۹۳
کلیدواژه: رشد فناوری آموزشی، پرونده ویژه
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید