تفکر طراحی برای معلم

نیدا عبداللهی / دانشجوی دکتری تکنولوژی آموزشی  ۱۴۰۰/۰۱/۲۸
  فایلهای مرتبط
تفکر طراحی برای معلم

مقدمه

تفکر طراحی، فرایندی کاربردی است و هر فردی در هر زمینهای باید طرز تفکر طراحی داشته باشد تا بتواند بهترین مسیر رشد، توسعه و تحقق اهداف را تجربه کند. با توجه به ماهیت فرایند یاددهی ـ یادگیری، تفکر طراحی اهمیت بسزایی دارد. حدود دو دهه است که تفکر طراحی در عرصه آموزش ظهور یافته است. این تفکر مهارتهایی نظیر همدلی، تفکر خلاقانه، همکاری تولیدمدارانه، آزمایش راهحلها و برقراری ارتباط بین ایدهها را شامل میشود که همه میتوانند آن را یاد بگیرند و تجربه کنند. در واقع تفکر طراحی راهی برای یادگیری مهارتهای خلاقیت و تفکر انتقادی است. در این صورت، نگرش و نگاه فرد دچار تغییر میشود و نگاهی کاملاً متفاوت و عمیق به مسائل پیدا میکند که در مهارتها و فعالیتهای او تبلور مییابد.

کسی که تفکر طراحی دارد، با اعتمادبهنفس به دنبال کشف ایدههای خلاقانه برای حل مشکلات با روشهای جدید است و فرصتی مییابد تا نیازهای موجود را بهتر درک کند. رویکرد تفکر طراحی رویکردی مسئلهمدار است که چالشها و مسائل را شناسایی و با بررسی اطلاعات و روندهای موجود به حل مسئله میپردازد. در این نوع تفکر، آزمایش و خطا فرصتی برای یادگیری بهتر است و «شکست» جزئی از این فرایند و یک تجربه ارزشمند محسوب میشود که مسیر دستیابی به هدف را هموار میکنـد. در این تفکر، طراح ابتدا به همدردی با مخاطبان خـود میپردازد. سپس مشکـل آنهـا را تعـریـف مـیکنـد و  نیـازهـا را مشخص میسازد. همچنین با به چالش کشیدن امور، میکوشد راهحلهای  نوآورانهای ارائه دهد و پس از تهیـه طـرح و راهحل اولیه، آن را میآزماید. در شکل 1 ابعاد متفاوت ایـن نوع تفکر ارائه شده است.

 

اهمیت و کارایی تفکر طراحی

با توجه به نظام تعلیموتربیت کنونی، رشد دانش و علوم گوناگون، و مسائل و چالشهای فراروی فرایند یاددهی-یادگیری، تفکر طراحی بسیار مهم است. به نیازهای مخاطب توجه ویژه دارد و مخاطبمحور است. «همدلی» هسته اصلی تفکر طراحی است. این طرز تفکر به تعامل با یادگیرندگان بسیار اهمیت میدهد که همین تعلق و ارتباط بر یادگیری آنها اثر مثبت میگذارد. همکاری و ارائه بازخورد منطقی و برانگیزاننده هم بسیار مؤثر است. تفکر طراحی، فرایند «نوآوری» مستمر است که موجب رشد خودباوری، استقامت و انعطافپذیری، و ایجاد رفتار کارآفرینانه و جامعهمدار میشود. به علاوه، مشکلات را شناسایی و به فرصتهای عملی تبدیل میکند، روحیه راهحلمحوری به وجود میآورد، و شکست را از جمله عوامل ارزشمند یادگیری تلقی میکند. بهطور کلی، تفکر طراحی رویکردی برای یادگیری، همکاری و حل مسئله است و نگاهی انسانی و خلاقانه، همراه با همکاری، همدلی، ارتباط و تعلق، و اعتمادبهنفس در آن حاکم است. از آنجا که نگاه حاکم در تفکر طراحی از ملزومات تعلیموتربیت امروز است، این نوع تفکر از اهمیت بسزایی برخوردار است.

امروزه عوامل آموزشی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، تربیتی و ... بیش از پیش بر فرایند یاددهی - یادگیری تأثیر میگذارند. این امر معلمان و دانشآموزان را با مسائل، چالشها و فرصتهایی روبهرو کرده است که باید مدیریت شوند. از آنجا که مدیر و مشاور این فرایند معلم است، باید مهارت حل مسئله، تلطیف چالشها و بهرهگیری از فرصتها را دارا باشد. این مهم منوط به بینش، تفکر، ایدهپردازی، ایجاد راهحلهای نو، تعامل و حل مسئله است. تفکر طراحی با توجه به ماهیتش، معلم را به تفکر و عمل منطقیتری در جهت حل مسائل آموزشی مجهز میکند تا بتواند بیش از پیش پاسخگوی نیازها و یادگیری واقعی دانش آموزان باشد.

 

تفکر طراحی معلمان

حمایت و توسعه حرفهای معلمان موجب بهبود فرایند تدریس و یادگیری میشود. همکاری و تلاش معلمان میتواند،  ضمن تولید نتایج بهتر برای یادگیرندگان، به رضایت بیشتر آنها بینجامد و خود را در مدیریت فرایند یاددهی یادگیری توانا بدانند. این امر سبب میشود، معلمان احساس حمایت، خوشحالی و قدرت کنند. باید برای تمام معلمان این فرصت همکاری معنادار فراهم شود و طرز تفکر طراحی، از طریق آموزش خلاقیت، تفکر انتقادی و مهارتهای بین فردی، به آنها القا شود.

مدرسهها باید بهعنوان سازمانهای یادگیری حرفهای عمل کنند و فرهنگ یادگیری مداوم را در تقابل و تعامل معلم و دانشآموزان به وجود آورند. این نیز خود مستلزم آن است که معلمان طرز تفکر طراحی داشته باشند و پیادهسازی فرهنگ همکاری، رشد و آزمایشکردن میسر شود. آنها باید از ترکیب سه مقوله تجربه طراحی، توسعه حرفهای و پشتیبانی مداوم، طرز تفکر طراحی کسب کنند و این سه از طریق طراحی مشترک همکاران میسر میشود. بسیار مهم است که سیستم آموزشی شرایطی فراهم آورد تا معلمان طراحی را در زمینه کاری خود تجربه کنند و با مشارکت در فعالیتهای علمی و شغلی، بهطور مستمر از نظر حرفهای توسعه یابند و  و رشد کنند. همچنین در این تجربهها و فعالیتها بهطور مستمر حمایت و پشتیبانی شوند تا در طی این مسیر برانگیخته و مستدام بمانند.

تفکر طراحی به کلاس و مدرسه محدود نیست و بر مشارکت، تصمیمگیری و نگاه به زندگی معلمان نیز تأثیر مثبت دارد. معلمان میتوانند از طریق رهبری همراه با همدلی (خود را جای دیگران قرار دادن)، فرضیههای  چالشی (کاربرد فرضیههای چالشی و راهنمایی بهتر دیگران)، به اشتراکگذاری و آزمایش و خطا، فرهنگ تفکر طراحی را ایجاد کنند. بر این اساس، تجهیز معلمان به تفکر طراحی مستلزم تلاش فردی آنها و عملکرد مدرسه در توسعه حرفهای معلمانش است و این دو تحتتأثیر مستقیم نگرش مدیران هستند.

 

نتیجهگیری

تفکر طراحی از ازل در خلقت هستی نقش داشته و این فرایند کاربردی، در رشد، توسعه و تحقق اهداف مؤثر است. تفکر طراحی مهارتی مهم در فرایند یاددهی - یادگیری است که همه معلمان از عهده آن برمیآیند. معلمان هسته اصلی تفکر طراحی در مدارساند و ضروری است به آن مجهز شوند. این مهم از طریق طراحی مشترک، توسعه حرفهای و حمایت مستمر آنها  میسر میشود. تلاش فردی معلمان و عملکرد مدرسه در توسعه حرفهای آنها، اساس تجهیز معلمان به تفکر طراحی است و این دو تحتتأثیر مستقیم نگرش مدیران بالادستی نیز قرار دارند.

 

 

 

منابع

1. Collins, M. (2019). Design thinking is a challenge to teach and that’s a good thing.

2. Dam, R. F & Siang, T. Y. (2020). What is Design Thinking and Why Is It So Popular?

3.Kelly,N., Kerr,J., Dawes,L,& Wright,N. (2018).How design thinking can help teachers collaborate

4.Wise, S. (2016). Design thinking in education: empathy, challenge, discovery, and sharing.

۹۱
کلیدواژه: رشد فناوری آموزشی، پرونده ویژه
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید