عکس رهبر جدید

من نقاشی بلدم!

 ۱۴۰۰/۰۱/۲۴
  فایلهای مرتبط
من نقاشی بلدم!

پسر کوچولو کلاسِ اوّل است.

امروز میخواست نقّاشی بکشد، امّا بَلد نبود.

ظهر از مدرسه به خانه برگشت.

 

آرام گفت: «سلام!»

دفترش را به مامان نشان داد.

مامان گفت: «سلام پسرم! ناراحتی؟»

پسرک گفت: «بلد نبودم نقّاشی بکشم.»

مامان گفت: «میخواستی چی بکشی؟»

پسرک گفت: «نمیدانم.»

 

مامان گفت: «بیا ناهار بخوریم، بعد با هم نقّاشی کنیم.»

پسر کوچولو با خوشحالی گفت: «باشه!»

 

مامان گفت: «با چی نقّاشی کنیم؟»

پسرک گفت: «مدادرنگی دوست ندارم.»

مامان خندید و گفت: «پس بیا برویم توی آشپزخانه.»

پسرک گفت: «دوباره غذا بخوریم؟»

مامان گفت: «نه، رنگ پیدا کنیم!»

 

پسرک گفت: «مگر آنجا رنگ هست؟»

مامان با خنده گفت: «بله که هست!»

و با هم زردچوبه را پیدا کردند.

پسرک زردچوبه را بو کرد.

و انگشتش را توی زردچوبه زد و روی کاغذ کشید.

بعد با رُبِ گوجهفرنگی گُل کشید.

بعد انگشتش را لیس زد.

 

بعد با آبِ انار ماهی قرمز کشید.

به مامان گفت: «مامان من نقّاشی کردم. تو هم نقّاشی کن!»

مامان لبخند زد و گفت: «قبوله!»

 

۱۳۲۱
کلیدواژه: رشد کودک، مثل تو،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید