عکس رهبر جدید

سبزینه های منتظر

 ۱۳۹۷/۰۸/۰۱
  فایلهای مرتبط
سبزینه های منتظر
هرگاه کلمه بهار را میشنویم، ناخوداگاه مفاهیم رشد، رویش، زایش، سرسبزی و نشاط در ذهنمان تداعی میشود.  یکی از نکات مهمی که از بهار میتوانیم بیاموزیم، «تحول و دگرگونی» است. در بهار طبیعت این دگرگونی در چهره سبز طبیعت نمود پیدا میکند.  شرط سبز شدن در طبیعت داشتن «سبزینه» است. اگر گیاهی فاقد سبزینه باشد، توانایی هدیه کردن نشاط و شادابی به دیگران را ندارد.

سبزینه بهار تعلیم و تربیت چیست؟ «ذهنهای آماده و دلهای مشتاق یادگیرندگان». ما معلمان نعمت بزرگی در اختیار داریم که میتوانیم با توجه مناسب و دقیق، و بر اساس شرایط رشدی دانشآموزان، ذهنها و دلهای آنان را همیشه بهاری کنیم تا زایش داشته باشند و بتوانند با روحیه بهاری، با خلق و تولید مناسب، در خدمت سایر همنوعان خود باشند.

ما معلمان بیش از سایر اقشار جامعه در بهاری شدن و بهاری زیستن فرزندان سرزمینمان نقش داریم. یکی از نکاتی که از بهار میآموزیم،  نظم و ترتیب و چینش مناسب است. اگر ما در مدرسه و محیطهای یادگیری به این امور ساده توجه کنیم و در فرایند یادگیری از کنار جزئیات به راحتی نگذریم، بیشترین سهم را در آمادهسازی نیروی کار توانمند خواهیم داشت.

امسال را سال «حمایت از تولیدات ملی و داخلی»  نامیدهاند. شما معلمان تربیتکننده «تولیدگران ملی» هستید. نتیجه تربیت انسان سالم میتواند تولیدات مناسب ملی باشد تا همگان به تولید داخلی بیش از تولید خارجی اقبال کنند. فراموش نکنیم که ما در مدرسههای خود مسئول تربیت هستیم و اگر تربیت ما درست و اصولی باشد، فرزندان ما در آینده تولیدات کیفی خواهند داشت. هر گاه تولیدات ما کیفی و ارزشمند باشند، هموطنان ما از تولیدات داخلی و ملی حمایت خواهند کرد.

بر این اساس، در این دوره از مجله رشد معلم تلاش میکنیم نمونههایی از تلاشهای همکارانمان در مدرسههای شبانهروزی  را با عنوان «طرح خود اتکایی» برای شما ارائه دهیم تا از منظری دیگر نیز از توانمندیهای دانشآموزان و معلمان سرزمینمان آگاه شویم.

همکاری و همراهی شما در معرفی چنین فعالیتهایی، زمینهساز ایجاد این باور در معلمان است که سهم بسیار زیادی در تربیت نیروی انسانی با کیفیت دارند.

۶۲۶
کلیدواژه: یادداشت سردبیر،
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید