دوشنبه ۲ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۱:۰۷

درباره کتاب های جدید / دکتر محمدمهدی اعتصامی

دکتر محمدمهدی اعتصامی  ۱۳۹۷/۰۶/۲۶
  فایلهای مرتبط
درباره کتاب های جدید / دکتر محمدمهدی اعتصامی
در سال‌ جاری، در محدوده موضوع مجله ما، یک کتاب جدید‌التألیف و یک کتاب با تغییر کلی به چرخه آموزش خواهند آمد.
کتاب جدیدالتألیف، «کتاب فلسفه سال یازدهم» است که وعده تجدید تألیف آن قبلاً داده شده بود و اکنون، پس از تغییر کتاب «منطق» سال دهم، امسال به چرخه آموزش وارد میشود. نکاتی چند درباره این کتاب مطرح میشود که لازم است دبیران محترم این درس به آنها توجه کنند:

اولاً: ساختار کتاب بهطور کلی تغییر کرده است. کتاب قبلی بر تاریخ فلسفه یونان متمرکز بود و پس از بحث درباره اصل فلسفه، به سه فیلسوف بزرگ یونان، یعنی سقراط، افلاطون و ارسطو میپرداخت.

در کتاب جدید، پس از بحث درباره حقیقت فلسفه، یکی از مسائل اصلی فلسفه، یعنی معرفتشناسی، مورد بحث قرار میگیرد.

ثانیاً : کتاب سه بخش مجزا دارد هر بخش چند درس دارد. بخش اول درباره حقیقت فلسفه است و تقسیمبندی جدیدی از مباحث فلسفی ارائه کرده که عبارت است از: اول فلسفه اولیٰ که خود به دو شاخه «وجودشناسی» و «معرفتشناسی» تقسیم شده است. دوم فلسفههای مضاف که شاخههای فرعیتر فلسفه به حساب میآیند: از قبیل فلسفه اخلاق، فلسفه علم و فلسفه هنر.

در بخش دوم کتاب، شاخه معرفتشناسی فلسفه، مورد بحث قرار گرفته است، آن هم با رویکرد مقایسهای. یعنی کوشش شده، هر چند بهصورت فشرده، دیدگاههای مختلف در حوزه معرفتشناسی ارائه و دیدگاه جامعتر، بیشتر تبیین شود.

بخش سوم کتاب درباره یکی از فلسفههای مضاف، یعنی «انسانشناسی فلسفی» است.

در این بخش نیز برخی از مسئلههای فلسفی درباره انسان طرح شده است و دیدگاههای مختلف توضیح داده شدهاند.

ثالثاً، رویکرد اصلی در این کتاب، طرح دیدگاههای مختلف فلاسفه و مقایسه و ارزیابی آنها از ناحیه دانشآموزان است. بنابراین، لازم است دبیران محترم فعالیتهای هر درس را به نحو مطلوب پیگیری کنند و در صحنه کلاس انجام دهند تا امکان عملی شدن این رویکرد فراهم شود.

رابعاً، چون بخشهای دوم و سوم با این نحوه طراحی محتوا، در کتاب قبلی نبودهاند، لازم است همکاران عزیز قبل از تدریس هر درس، آنها را بهطور دقیق مطالعه کنند، اهداف درس را برای خود مشخص سازند، سیر محتوایی درس را در ذهن مرور کنند، انتظارات تعیین شده در هر فعالیت را در نظر بگیرند و خلاصه بر محتوای هر درس اشراف پیدا کنند تا انشاءالله تدریس این کتاب بهصورت مطلوب اتفاق ببیفتد و حقی ازدانشآموزان ضایع نشود.

کتاب دیگری که تغییر کلی کرده، «کتاب دین و زندگی» سال دوازدهم» است.

شاکله اصلی این کتاب همان کتاب پیشدانشگاهی است که ناظر بر تدریس دو ساعت در هفته برای رشتههای علومتجربی، ریاضی، فنیوحرفهای، و کار و دانش و تدریس چهار ساعت برای رشته علومانسانی، به دو کتاب تبدیل شده است. محور اصلاحات و تغییرات کتاب، نظرخواهی گستردهای بوده که گروه درسی با مشارکت بسیاری از دبیران عملیاتی کرده است.

انتظار ما از هر دو دسته دبیران محترم یعنی دبیران درس فلسفه و دبیران درس دین و زندگی این است که تدریستان را با نگاه نقادی و کشف مشکلات کتاب تنظیم کنید و نظرات خود را در طول تدریس در اختیار ما قرار دهید تا هم مجله بتواند بررسی منصفانهای روی کتابها انجام دهد و هم گروه درسی بتواند کتاب کاملتر و معتبرتری در اختیار همکاران و دانشآموزان قرار دهد.

۳۲۷
کلیدواژه: سرمقاله,دکتر محمدمهدی اعتصامی,درباره کتاب های جدید,رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی,

نام را وارد کنید
پست الکترونیک را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید