عکس رهبر جدید

برنامه درسی تلفیق: بادبادک هوا کنیم

 ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
  فایلهای مرتبط
برنامه درسی تلفیق: بادبادک هوا کنیم
دانش آموزان توانایی های متفاوتی دارند. برخی در درک مفاهیم مجرد توانمندتر هستند، بعضی ارتباط ها را بهتر از دیگران کشف و درک می کنند، بعضی ها توانایی های جسمانی بهتری دارند و بر کار با دستانشان مسلط تر هستند، و برخی نیز ذوق هنری و خلاقیت بیشتری نسبت به همسالان خود دارند. فعالیت های آموزشی در کلاس درس باید به گونه ای باشند که همه دانش آموزان با هر توانمندی و هر نوع هوش، بتوانند در آن به نوعی فعال و سهیم شوند. فعالیت های تلفیقی بستر مناسبی برای این موضوع هستند. برخی بر این باورند که «تلفیق برنامه درسی دو جنبه دارد. نخست تلفیق در کلیت و یکپارچگی، که از بیرون اتفاق می افتد و در محتوا یا فرایندها و شیوه ها در برنامه درسی است و دیگری که در درون اتفاق می افتد، زمانی است که دانش آموزان به صورت شخصی با سؤال هایی معنادار مواجه و درگیر تجربه هایی می شوند که در ساختار و نظام معنایی فکریشان تلفیق ایجاد می کند. در واقع تلفیق واقعی این است. (ملکی، رویکرد تلفیقی به برنامه درسی، ۱۳۸۲: ۱۰۹-۱۰۸)۱. در مطلب پیش رو، یک فعالیت آموزشی را که با هدف تلفیق دو درس ریاضیات و هنر نوشته شده است به شما معرفی می کنیم. ابتدا فعالیت را به طور کلی معرفی و سپس اهداف مربوط به موضوعات مورد نظر درس ها را مرور می کنیم. روش اجرای فعالیت و آنچه باید در اجرا به آن توجه داشت، در ادامه مطلب می آید. این فعالیت برای دانش آموزان پایه های اول، دوم و سوم دبستان طراحی شده است.
موضوع کلی فعالیت: فعالیتی گروهی شامل طراحی بادبادک کاغذی (به خصوص تصمیم گیری درباره گوشواره ها و دنباله های زنجیره ای آن)؛ تقسیم کار در گروه؛ ساخت و هوا کردن بادبادکها در یک روز بهاری (میتواند بهصورت مسابقه بین گروهها یا کلاسها یا حتی پایههای متفاوت برگزار شود؛ هم در زمینه زیباترین و هم بالاترین بادبادک)؛

 

زمان اجرا:

ماه فروردین که بادهای بهاری میوزد؛

زمان لازم:

دو جلسه 40 دقیقهای و یک جلسه خارج از مدرسه؛

روش اجرا:

گروهی، گروههای سه نفره؛

پایههای تحصیلی مرتبط:

اول، دوم و سوم ابتدایی.

 

 

• نوارهای رنگی کاغذی به عرض2 و به طول15 تا 20 سانتیمتر (بهتر است برش این نوارها را نیز برعهدهی خود دانشآموزان در گروهها قرار دهید تا مهارت اندازهگیری و کار با ابزار در آنها توسعه یابد)؛

• شبه لوزیهایی از جنس کاغذ نازک برای بدنهی بادبادک در اندازههای مناسب (برای هر گروه یک عدد). (میتوانید ترسیم و برش این صفحهها را نیز برعهده خود دانشآموزان بگذارید تا شناخت شکلهای هندسی و مهارت اندازهگیری و کار با ابزار در آنها توسعه یابد)؛

• وسایل تزئینی که دانشآموزان از منزل آوردهاند (جلسه قبل از آنها خواسته شده است)؛

• شابلون شکلهای هندسی، خطکش و  پرگار (دانش آموزان پایه سوم برای ترسیم شکلهای هندسی از ابزار استفاده میکنند، ولی دانشآموزان اول و دوم با شابلون کار میکنند)؛

• چسب و قیچی؛

• نی و حصیر برای اسکلت بادبادک؛

• نخ قرقره مناسب.

برنامه درسی تلفیق  

شرح مراحل اجراى فعالیت

الف) جلسه اول؛ برش نوارهای کاغذی و ساخت دنبالههای بادبادک؛ 40 دقیقه

 دانشآموزان را به گروههای سه نفری تقسیم کنید.

 توضیح دهید قرار است با همگروهیهایشان یک بادبادک بسازند. شکلی از بادبادک را روی تخته بکشید یا عکسی از آن را به دانشآموزان کلاس نشان بدهید و اجزای آن را مرور کنید:

ـ بدنه اصلی: شکل شبهلوزی که دو قطر عمود بر هم دارد.

ـ اسکلت: شامل دو نی عمود برهم که روی قطرهای بدنه چسبانده میشوند.

ـ گوشوارهها: شامل حلقههای تو در تو که به تعداد برابر در دو طرف بدنه نصب میشوند.

ـ دنباله: شامل حلقههای تو در تو که در پایین بدنه نصب میشوند.

 کاغذهای رنگی را در کلاس و روی میز معلم بگذارید. دانشآموزان هر گروه با مشورت هم، برای گوشوارهها، دنبالهی بادبادک و الگوی آن (بر اساس تعداد و رنگ زنجیرهها) تصمیم میگیرند.

 اندازه زدن روی کاغذ رنگی و برش نوارها به تعداد لازم و ساخت زنجیره از این نوارهای کاغذی، مرحلهی بعدی فعالیت است. در صورت لزوم، ساخت زنجیره را به دانشآموزان بیاموزید.

 پس از اتمام کار تمام گروهها، زنجیرههای همه گروهها را رو به روی کلاس آویزان کنید و دربارهی الگوی هریک بحث کنید. اگر زنجیرهای درست ساخته نشده (یعنی الگوی مشخصی ندارد)، یا اگر در زنجیرههای دو گوشواره تقارن وجود ندارد و موارد مشابه دیگر، با دانشآموزان گفتوگو کنید. همچنین، درباره جنبه هنری رنگهای استفاده شده در زنجیرههای هر گروه و ترکیب ایجاد شده نیز بحث کنید.

برنامه درسی تلفیق

برنامه درسی تلفیق  

۱۷۳۸
کلیدواژه: برنامه درسی,تلفیق,بادبادک هوا کنیم,سپیده چمن آرا
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید