عکس رهبر جدید

وقت آن است که بیرون بزنیم

 ۱۳۹۷/۰۲/۱۷
  فایلهای مرتبط
وقت آن است که بیرون بزنیم

بهار است و بیداری طبیعت به خواب رفته به ما این پیام را میدهد که ما نیز از خفتگی و کسالت و خستگی سالی که پشت سر گذاشتیم، بیرون بزنیم! «بیرون زدن» شاید اصطلاحی عامیانه به شمار رود، اما بار معنایی زیبایی دارد.

اگر بتوانیم در این فصل فرصتی برای بیرون زدن به خودمان بدهیم، و اگر این بیرون زدن با هدف انجام گیرد، علاوه بر دستاوردهای شخصی، تأثیراتی در پیرامونمان هم بجا خواهد گذاشت. بیرون زدن جنبههای گوناگونی دارد. اولین جنبهای که به ذهن میرسد، گردش  و تفریح در فضاهای طبیعی است که بسیار هم خوب است و میتواند جزو برنامهی دائمی و هرروزه‌‌ی ما تا پایان سال باشد.

اما آنچه منظور من است، بیرون زدن از خودمان است. باید بتوانیم از خودمان بیرون بزنیم؛ مرور یک سال گذشته و نگاهی به آنچه کردهایم و نوشتن آنچه نکردهایم؛  مرور غمها و شادیها. مرور آنچه به تجربههای ما اضافه شده است؛ یادآوری آنچه خواندهایم و آنچه باید بخوانیم و نخواندهایم.

مرور آدمهایی که به زندگی ما وارد یا از آن خارج شدهاند و از این قبیل مسائل، مصداق بیرون زدن از خود است.

این بیرون زدن از خود، بهویژه برای معلمان و آموزگاران، ضروری است. معلم باید توانایی به روز کردن و سرحال آوردن خودش را داشته باشد. معلم بیشتر با آنچه خودش هست و مینماید، زندگی را به شاگردانش میآموزد تا آنچه به آنها تدریس میکند.

بهار فرصت خوبی برای این کار است. چون طبیعت هم چنین کاری را انجام میدهد. این هماوایی با هستی کار ما را سادهتر میکند. این کارها را باید با شادی انجام دهیم و چه فرصتی بهتر از بهار که همگان در نوعی شادی طبیعی به سر میبرند.

و نکتهی مهم این است که بتوانیم این بیرون زدن را به کودکان هم یاد بدهیم. شاید سادهترین روش این باشد که کلاسها  را تا جایی که امکانات اجازه میدهد، در بیرون از فضای کلاس تشکیل بدهیم.

گاهی دربارهی خودشان حرف بزنیم و شرایطی فراهم کنیم که آنها دربارهی خودشان حرف بزنند. امکانی فراهم کنیم که بتوانند احساس خود را بروز بدهند و افکارشان را با ما و دیگران در میان بگذارند. اجازه بدهیم اشتباه کنند و کمک کنیم اشتباهشان را اصلاح کنند.

یادشان بدهیم چگونه خودشان را بررسی کنند و پیش از آن، خودمان یاد بگیریم چگونه خود را بررسی کنیم؛ که به گفتهی سقراط، زندگی بررسی نشده ارزش زیستن ندارد.

این فرصت بیرون زدن را از خودمان و دانشآموزانمان سلب نکنیم.

۱۱۹۸
کلیدواژه: سرمقاله,وقت آن است که بیرون بزنیم,علیرضا متولی,
نام را وارد کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید