عکس رهبر جدید

مشخصات نماینده

زهره

صادق‌پور

تهران

تهران بزرگ

ناحیه دو بهارستان