مشخصات نماینده

فرزانه

جمالی

تهران

شهرری

شهرری ناحیه ۲