عکس رهبر جدید

مشخصات نماینده

فرنگیس

حیدری

تهران

تهران بزرگ

شهرقدس