عکس رهبر جدید

مشخصات نماینده

نسرین‌السادات

طهوری

تهران

تهران بزرگ

رودهن

اداره آموزش و پرورش منطقه رودهن