عکس رهبر جدید

مشخصات نماینده

حسین

خواجه‌زاد

تهران

تهران بزرگ

۱۵