عکس رهبر جدید

مشخصات نماینده

وحید

خسروی

تهران

تهران بزرگ

۱۲