عکس رهبر جدید

مشخصات نماینده

معصومه

صوفی‌لو

تهران

تهران بزرگ

۵