عکس رهبر جدید

مشخصات نماینده

گلی

قزلو

تهران

تهران بزرگ

۲