چهارشنبه ۳ بهمن ۱۳۹۷ ۰۰:۵۴

مشخصات نماینده

عبدالعظیم

فرجی

فارس

شیراز

اداره کل آموزش و پرورش