عکس رهبر جدید

مشخصات نماینده

محسن

باصری

قم

شیراز

اداره کل آموزش و پرورش