مشخصات نماینده

اسماعیل

نوغانچی

گیلان

رشت

اداره کل آموزش و پرورش