عکس رهبر جدید

مشخصات نماینده

کمال

استاد هادی

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

اداره کل آموزش و پرورش