عکس رهبر جدید

مشخصات نماینده

رحمان

شکوهی

چهارمحال و بختیاری

شهرکرد

اداره کل آموزش و پرورش