عکس رهبر جدید

مشخصات نماینده

علی

امین‌زاده

مرکزی

اراک

اداره کل آموزش و پرورش