عکس رهبر جدید

مشخصات نماینده

محمدعلی

شاکری

خراسان جنوبی

بیرجند

اداره کل آموزش و پرورش

4424723-0561