مشخصات نماینده

برزو

مصطفی‌نژاد

لرستان

خرم‌آباد

اداره کل آموزش و پرورش