عکس رهبر جدید

مشخصات نماینده

شاهین

افشارپور

بوشهر

بوشهر

اداره کل آموزش و پرورش

2533523-0771