مشخصات نماینده

زاهد

احمدی

کردستان

سنندج

اداره کل آموزش و پرورش