عکس رهبر جدید

مشخصات نماینده

صابر

عظیمی

آذربایجان غربی

ارومیه

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

---