عکس رهبر جدید

مشخصات نماینده

مهری

دکانداریان

آذربایجان غربی

ارومیه

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

---