عکس رهبر جدید

مشخصات نماینده

یاسر

جوزایی

آذربایجان غربی

ارومیه

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

2249824-0441

2229910-0441

سازمان آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی

---