دوشنبه ۲۹ آبان ۱۳۹۶ ۰۵:۳۱

سخنی با دوستان

در سالیان متمادی کار در حوزه برنامه‌ریزی درسی و مطبوعات تخصصی، این نکته به‌طور مکرر مطرح بود که برخی از تولیدات علمی و مقالات آموزشی، عمری طولانی دارند و علاوه بر جنبه‌های کاربردی در زمان تولیدشان، به‌عنوان منابع و اسناد معتبری مورد استفاده پژوهشگران و متخصصان قرار می‌گیرند. شاهد این مدعی، مطالبات متعدد دبیران، دانشجویان، همکاران و دوستانی است که پی‌در‌پی برای تهیه شماره‌های پیشین مجله رشد آموزش جغرافیا با دفتر مجله تماس می‌گیرند.
مجله رشد آموزش جغرافیا، با انتشار 100 شماره مجله طی 27 سال، قدیمی‌ترین مجله جغرافیایی ایران است و از این‌رو، وظیفه‌ای مضاعف برای پاسخ‌گویی به چنین مطالباتی دارد.
آن‌چه پیش رو دارید، حاصل زحمات افراد بی‌شماری است که با اخلاص تمام و از صمیم قلب در فکر اعتلای آموزش و پرورش ایران، دانش جغرافیا و آموزش آن در این مرز و بوم بوده‌اند.
این مجموعه هم به عنوان یادبود انتشار صدمین شماره رشد آموزش جغرافیا و هم به جهت پاسخ‌گویی به انتظارات خوانندگان عزیز مجله تهیه شده است.

مجله رشد آموزش جغرافیا

۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۸۱۱
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۵
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۸
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۶
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۵۴
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۸۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۱۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۳۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۳۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۱۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۱۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۹۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۳۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۹۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۹۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۶۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۲۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۱۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۴۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۷۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۲۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۳۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۱۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۹۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۱۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۱۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۷۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۲۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۲۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۷۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۷۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۷۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۶۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۰۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۸۶
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۸۵
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۷۱
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۰۲
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۶۱
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۰۲
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۷۶
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۴۹
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۲۴
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۱۲
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۷۹
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۸۹
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۳۹
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۴
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۵۵۰
صفحه ۱ از ۱