جمعه ۳ فروردین ۱۳۹۷ ۰۷:۲۶

سخنی با دوستان

در سالیان متمادی کار در حوزه برنامه‌ریزی درسی و مطبوعات تخصصی، این نکته به‌طور مکرر مطرح بود که برخی از تولیدات علمی و مقالات آموزشی، عمری طولانی دارند و علاوه بر جنبه‌های کاربردی در زمان تولیدشان، به‌عنوان منابع و اسناد معتبری مورد استفاده پژوهشگران و متخصصان قرار می‌گیرند. شاهد این مدعی، مطالبات متعدد دبیران، دانشجویان، همکاران و دوستانی است که پی‌در‌پی برای تهیه شماره‌های پیشین مجله رشد آموزش جغرافیا با دفتر مجله تماس می‌گیرند.
مجله رشد آموزش جغرافیا، با انتشار 100 شماره مجله طی 27 سال، قدیمی‌ترین مجله جغرافیایی ایران است و از این‌رو، وظیفه‌ای مضاعف برای پاسخ‌گویی به چنین مطالباتی دارد.
آن‌چه پیش رو دارید، حاصل زحمات افراد بی‌شماری است که با اخلاص تمام و از صمیم قلب در فکر اعتلای آموزش و پرورش ایران، دانش جغرافیا و آموزش آن در این مرز و بوم بوده‌اند.
این مجموعه هم به عنوان یادبود انتشار صدمین شماره رشد آموزش جغرافیا و هم به جهت پاسخ‌گویی به انتظارات خوانندگان عزیز مجله تهیه شده است.

مجله رشد آموزش جغرافیا

۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۹۷۱
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۹۷
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۶
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۹۶
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۸۰
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۹۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۹۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۰۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۶۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۶۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۹۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۹۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۸۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۹۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۵۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۸۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۵۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۸۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۱۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۸۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۸۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۹۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۰۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۹۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۶۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۸۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۰۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۹۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۱۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۹۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۱۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۷۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۰۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۸۹
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۸۸
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۰
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۱
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۵۵
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۰۶
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۸۰
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۷۵
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۲۷
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۳۹
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۸
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۶
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۷
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۹۲
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۷۴۲
صفحه ۱ از ۱