یکشنبه ۱ بهمن ۱۳۹۶ ۲۲:۰۹

سخنی با دوستان

در سالیان متمادی کار در حوزه برنامه‌ریزی درسی و مطبوعات تخصصی، این نکته به‌طور مکرر مطرح بود که برخی از تولیدات علمی و مقالات آموزشی، عمری طولانی دارند و علاوه بر جنبه‌های کاربردی در زمان تولیدشان، به‌عنوان منابع و اسناد معتبری مورد استفاده پژوهشگران و متخصصان قرار می‌گیرند. شاهد این مدعی، مطالبات متعدد دبیران، دانشجویان، همکاران و دوستانی است که پی‌در‌پی برای تهیه شماره‌های پیشین مجله رشد آموزش جغرافیا با دفتر مجله تماس می‌گیرند.
مجله رشد آموزش جغرافیا، با انتشار 100 شماره مجله طی 27 سال، قدیمی‌ترین مجله جغرافیایی ایران است و از این‌رو، وظیفه‌ای مضاعف برای پاسخ‌گویی به چنین مطالباتی دارد.
آن‌چه پیش رو دارید، حاصل زحمات افراد بی‌شماری است که با اخلاص تمام و از صمیم قلب در فکر اعتلای آموزش و پرورش ایران، دانش جغرافیا و آموزش آن در این مرز و بوم بوده‌اند.
این مجموعه هم به عنوان یادبود انتشار صدمین شماره رشد آموزش جغرافیا و هم به جهت پاسخ‌گویی به انتظارات خوانندگان عزیز مجله تهیه شده است.

مجله رشد آموزش جغرافیا

۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۸۹۱
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۸
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۱۲
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۲۳
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۲۰
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۵۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۲۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۱۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۱۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۹۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۱۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۸۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۲۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۸۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۹۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۹۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۳۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۱۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۹۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۲۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۸۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۳۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۵۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۱۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۸۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۹۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۳۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۶۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۳۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۳۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۵۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۳۷
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۳۷
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۶
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۴۶
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۱۰
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۵۹
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۲۶
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۱۴
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۷۶
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۷۷
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۳۷
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۴۳
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۱۱
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۱
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۶۵۲
صفحه ۱ از ۱