پنج شنبه ۳ خرداد ۱۳۹۷ ۱۴:۱۱

سخنی با دوستان

در سالیان متمادی کار در حوزه برنامه‌ریزی درسی و مطبوعات تخصصی، این نکته به‌طور مکرر مطرح بود که برخی از تولیدات علمی و مقالات آموزشی، عمری طولانی دارند و علاوه بر جنبه‌های کاربردی در زمان تولیدشان، به‌عنوان منابع و اسناد معتبری مورد استفاده پژوهشگران و متخصصان قرار می‌گیرند. شاهد این مدعی، مطالبات متعدد دبیران، دانشجویان، همکاران و دوستانی است که پی‌در‌پی برای تهیه شماره‌های پیشین مجله رشد آموزش جغرافیا با دفتر مجله تماس می‌گیرند.
مجله رشد آموزش جغرافیا، با انتشار 100 شماره مجله طی 27 سال، قدیمی‌ترین مجله جغرافیایی ایران است و از این‌رو، وظیفه‌ای مضاعف برای پاسخ‌گویی به چنین مطالباتی دارد.
آن‌چه پیش رو دارید، حاصل زحمات افراد بی‌شماری است که با اخلاص تمام و از صمیم قلب در فکر اعتلای آموزش و پرورش ایران، دانش جغرافیا و آموزش آن در این مرز و بوم بوده‌اند.
این مجموعه هم به عنوان یادبود انتشار صدمین شماره رشد آموزش جغرافیا و هم به جهت پاسخ‌گویی به انتظارات خوانندگان عزیز مجله تهیه شده است.

مجله رشد آموزش جغرافیا

۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۳,۰۳۷
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۳۴۶
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۲۶
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۵۷
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۳۱
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۴۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۷۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۵۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۳۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۱۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۱۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۴۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۸۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۲۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۲۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۲۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۸۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۱۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۲۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۹۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۲۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۰۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۱۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۲۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۸۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۲۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۹۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۲۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۵۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۰۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۱۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۲۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۱۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۵۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۰۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۴۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۴۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۲۰۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۱۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۳۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۱۸۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۵۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۵۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۹۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۵۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۹۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۷۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۲۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۵۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۳
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۲۹
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۳۷
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۲۹
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۷
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۵
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۲۷
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۳۰
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۶۲
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۷
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۹
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۳
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۷
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۵۸
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۸۲۵
صفحه ۱ از ۱