یکشنبه ۲ مهر ۱۳۹۶

سخنی با دوستان

در سالیان متمادی کار در حوزه برنامه‌ریزی درسی و مطبوعات تخصصی، این نکته به‌طور مکرر مطرح بود که برخی از تولیدات علمی و مقالات آموزشی، عمری طولانی دارند و علاوه بر جنبه‌های کاربردی در زمان تولیدشان، به‌عنوان منابع و اسناد معتبری مورد استفاده پژوهشگران و متخصصان قرار می‌گیرند. شاهد این مدعی، مطالبات متعدد دبیران، دانشجویان، همکاران و دوستانی است که پی‌در‌پی برای تهیه شماره‌های پیشین مجله رشد آموزش جغرافیا با دفتر مجله تماس می‌گیرند.
مجله رشد آموزش جغرافیا، با انتشار 100 شماره مجله طی 27 سال، قدیمی‌ترین مجله جغرافیایی ایران است و از این‌رو، وظیفه‌ای مضاعف برای پاسخ‌گویی به چنین مطالباتی دارد.
آن‌چه پیش رو دارید، حاصل زحمات افراد بی‌شماری است که با اخلاص تمام و از صمیم قلب در فکر اعتلای آموزش و پرورش ایران، دانش جغرافیا و آموزش آن در این مرز و بوم بوده‌اند.
این مجموعه هم به عنوان یادبود انتشار صدمین شماره رشد آموزش جغرافیا و هم به جهت پاسخ‌گویی به انتظارات خوانندگان عزیز مجله تهیه شده است.

مجله رشد آموزش جغرافیا

۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۷۲۱
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۰۷۲
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۵
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۴۵
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۶۸
۲۸ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۹۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۳۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۷۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۲۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۹۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۰۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۲۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۱۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۱۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۶۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۱۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۹۱۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۵۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۶۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۷۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۹۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۵۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۴۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۰۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۸۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۰۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۶۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۸۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۷۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۶۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۳۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۹۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۷۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۳
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۶۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۶۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۷۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۴۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۴۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۰۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۸۲۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۰۶
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۴۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۴۷
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۵
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۷۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۴۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۸۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۸۸
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۰۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۳۲
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۰۹
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۰۰
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۰۱
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۶۴
۲۷ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۳۲
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۴۲
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۹۱
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۵۴
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۱۷
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۳۹
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۱۵
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۷۹
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۴۷۴
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۵۵۱
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۱۳
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۲۷
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۶۵۱
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۱,۷۵۸
۲۴ آبان ۱۳۹۱ بازدید: ۲,۴۴۴
صفحه ۱ از ۱