جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

رشد آموزش زبان و ادب فارسی

دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی در جهت ایجاد زمینة مناسب برای تقویت مهارت‌ها و صلاحیت‌های حرفه‌ای معلمان؛ کمک به ارتقای دانش معلمان در زمینة‌ اصول و مبانی آموزش و پرورش؛ معرفی راهبردها، رویکردها و روش‌های آموزش زبان و ادب فارسی؛ کمک به ارتقای دانش معلمان نسبت به محتوای کتاب‌های درسی؛ ایجاد زمینة‌ مناسب برای هم‌اندیشی و تبادل‌نظر بین معلمان، کارشناسان و برنامه‌ریزان درسی، برای بهبود یا رفع تنگناهای آموزشی؛ افزایش آگاهی معلمان از کاربردهای گوناگون زبان و ادب فارسی در زندگی، با تأکید بر محتوای کتاب‌های درسی؛ تشویق معلمان به انجام دادن کارهای پژوهشی در زمینه‌های علمی، آموزشی؛ آشنا کردن معلمان با تازه‌ترین دستاوردهای علمی در زمینة زبان و ادب فارسی؛ آشنا ساختن معلمان با مباحث ادبی، بلاغی و تاریخی به‌منظور دانش‌افزایی و تقویت دیدگاه‌های ارزشی، آموزشی؛ افزایش آگاهی‌های معلمان درباره رخدادهای علمی، آموزشی زبان و ادب فارسی در ایران و جهان و آشنا ساختن معلمان با مهم‌ترین مسائل و سئوالات موجود در حوزة‌ علمی آموزشی، اقدام به انتشار مجلة‌ آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی رشد آموزش زبان و ادب فارسی نموده است.

این مجله به صورت فصل‌نامه در 80 صفحه و با شمارگان حدود 15000 نسخه به چاپ می‌رسد.

 

ارسال مقاله به  فصل‌نامة رشد آموزش زبان و ادب فارسی

فصل‌نامه رشد آموزش زبان و ادب فارسی حاصل تحقیقات پژوهشگران و متخصصان زبان و ادبیات فارسی به‌ویژه دبیران و مدرسان است. در صورتی‌که مایل به ارسال مقاله برای این مجله هستید به نکات زیر توجه فرمایید:

* مقالات ارسالی باید در چارچوب اهداف مجله‌ «رشد آموزش زبان و ادب فارسی» و متناسب و مرتبط با ساختار و محتوای کتاب‌های درسی باشد و به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در جهت گشایش گره‌ها و گسترش مباحث کتاب‌های درسی یا ارائه‌ روش‌های مناسب تدریس هریک از مواد آموزشی زبان و ادب فارسی در دوره‌های متوسطه و پیش‌دانشگاهی باشد.

*  اگر مقاله به تصویر، طرح نمودار و جدول نیاز دارد، پیشنهاد یا ضمیمه گردد و محل قرار گرفتن آن‌ها در حاشیة مطلب مشخص شود.

* نثر مقاله به فارسی روان، ساده و سالم باشد و به دور از هرگونه تکلف و تصنع و سره‌نویسی افراطی، به فارسی معیار نوشته شود و در انتخاب واژه‌های علمی و فنی دقت شود.

* مقاله‌های ترجمه شده با متن اصلی هم‌خوانی داشته باشد و متن اصلی نیز ضمیمة مقاله باشد.

* اهداف مقاله و چکیدة‌ نظریه و پیام آن در چند سطر در ابتدای آن بیاید. معرفی‌نامة‌ کوتاهی از نویسنده همراه یک قطعه عکس و سیاهة‌ آثار وی پیوست باشد.

* هیئت تحریریه در رد، قبول، ویرایش فنی و محتوایی و کاهش حجم آزاد است.

* آرای مندرج در مقاله‌ها، مبین نظر دفتر انتشارات و تکنولوژی آموزشی و هیئت تحریریه  نیست و مسئولیت پاسخگویی به پرسش‌های خوانندگان با خود نویسنده یا مترجم است.

* مقالات رد شده بازگردانده نمی‌شوند.

* اصل مقاله برای بررسی به هیئت تحریریه تحویل شود. از ارسال تصویر آن خودداری کنید.

* مقالات نباید در هیچ‌یک از نشریات چاپ شده باشند.

* مقالاتی که در زمینة‌ راهبردهای یاددهی ـ یادگیری نوشته و ارسال شوند، در اولیت بررسی و چاپ‌اند. خواهشمند است جهت‌گیری مقالات به سوی شیوه‌های آموزش زبان و ادبیات و نوآوری‌های آموزشی باشد.

* مقاله‌های پژوهشی حاوی یک مسئلة علمی، نظر اندیشه، پیام و یا دعوی و دست‌کم روش تازه‌ای است، حاصل تحقیق پژوهنده و به روش علمی و منطقی بیان و اثبات می‌شود.

* عنوان، نام و نشانی: صفحة‌ اول عنوان مقاله و نام نویسنده یا نویسندگان، عنوان شغلی یا علمی و نام و نشانی کامل؛ صفحة‌ دوم نیز با عنوان و چکیدة مقاله آغاز گردد.

* مقاله روی کاغذ (یک‌رو) و در صورت امکان تایپ شود. حجم مقاله نباید از 15 صفحة A4  24 سطری بیشتر باشد.

 

ساختار مقاله: چکیده ـ مقدمه ـ متن(طرح مقدمات، بحث) ـ نتیجه‌گیری ـ پی‌نوشت ـ منابع

چکیده: حداکثر ده سطر، شامل مسئله‌ تحقیق، روش کار و نتایج به دست آمده، به فارسی همراه کلید واژه‌‌ها.

مقدمه: شامل طرح موضوع یا مسئله‌ تحقیق، ضرورت و پیشینة تحقیق.

نمودارها و شکل‌ها: این بخش از مقاله باید تا حد امکان به صورت آماده برای چاپ ارائه شود و تا حد امکان جای آن‌ها در متن اصلی مشخص شود. مندرجات جدول‌ها باید روشن و آشکار باشد و شماره‌گذاری جدول‌ها نیز به ترتیبی باشد که در متن می‌آید.

 

شیوة‌ ارجاع: در ذکر منابع و مآخذ در پایان مقاله، الگوی زیر باید اعمال شود:
کتاب: نام خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، نام کتاب، نام مترجم یا مصحح، تعداد جلد، نوبت چاپ، محل چاپ، ناشر، تاریخ نشر.

مجلات: نام خانوادگی، نام نویسنده، عنوان مقاله، نام نشریه، دورة‌ مجله، شمارة‌ مجله.
از مجموعه‌ها: نام‌خانوادگی نویسنده، نام، عنوان مقاله، نام مجموعه یا کتاب، نام و نام‌خانوادگی تدوین کنندة مجموعه.

محل نشر: ناشر، تاریخ نشر، شمارة‌ صفحه، ابتدا و انتهای مقاله.

پایگاه‌های وب: نام‌خانوادگی نویسنده، نام نویسنده، عنوان موضوع، نام و نشانی پایگاه اینترنتی با قلم ایتالیک ، تاریخ آخرین بازنگری در پایگاه.

ارجاعات: تمام ارجاعات باید در داخل متن دقیقاً به این صورت بیاید: نام‌خانوادگی نویسنده، سال نشر، شمارة صفحه (زرین‌کوب، 1375:14)

پی‌نوشت: در پای صفحات مقاله هیچ گونه توضیحی نوشته نمی‌شود و هرگونه توضیحی با شماره به پی‌نوشت که در پایان مقاله و پیش از منابع و مآخذ می‌آید منتقل می‌گردد.

 

نشانی دفتر مجله
تهران، صندوق پستی 6585 - 15875 (فصل‌نامة رشد آموزش زبان و ادب فارسی)

 

نشانی پست الکترونیکی مجله
adabiyatfarsi@roshdmag.ir

 

تلفن دفتر مجله
88305862 - 021

 

وبلاگ اختصاصی مجله

http://weblog.roshdmag.ir/adabiyatfarsi