پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

نمایش شماره

رشد کودک
شماره‌ 3. آذر 90

بشنو از پیامبر: قرآن
انتخاب از: ناصر نادری
تو هم می‌توانی
انجیر

مصطفی رحماندوست
یک اسم و چند قصه: آبی
شکوه قاسم‌نیا، سوسن طاقدیس، طاهره خردور، فروزنده خداجو
دفتر خاطرات: خاطرات یک تکه نان
افسانه شعبان‌نژاد
افسانه‌های دنیا: ملخ غول پیکر (افسانه‌ای از آفریقا)
بازنویسی از: محمدرضا شمس
دنیای ما چه زیباست: بر عکس هم
سیدمحمد مهاجرانی
گفتم، گفتی، گفت: خرس‌ها جورواجورند
طاهره خردور
خودت بخوان: شتر و پرستو/ نمک و شکر
لاله جعفری
علی کوچولو: گاوها در خواب علی کوچولو
مجید راستی
شعر باران: شعرهای ماشینی
چه تمیزی گیلی گیلی
سوسن طاقدیس
آشپزی برای بازی: ماکارونی گلی
نیلوفر میرمحمدی
هاچین واچین
جعفر ابراهیمی، محمدرضا شمس و ...
بازی بازی، نبازی
این کیه و چه کاره ست: مامان من خیاطه
مریم هاشم‌پور
من و داداشی: چای کیسه‌ای
شهرام شفیعی
نویسندگان کوچک
تهیه از: لی‌لی زنگنه
یک صفحه از یک کتاب
انتخاب از: بابک نیک‌طلب
نخود نخود: بزی و بزک
مهری ماهوتی
حرف با خدا: یا سمیع... ای شنوا
شاهده شفیعی

عنوان
نویسنده

انتخاب از: ناصر نادری
مصطفی رحماندوست
شکوه قاسم‌نیا، سوسن طاقدیس، طاهره خردور، فروزنده خداجو
افسانه شعبان‌نژاد
سیدمحمد مهاجرانی
سوسن طاقدیس
جعفر ابراهیمی، محمدرضا شمس و ...
تهیه از: لی‌لی زنگنه
انتخاب از: بابک نیک‌طلب
مهری ماهوتی