جمعه ۳۱ شهریور ۱۳۹۶

نمایش شماره

رشد کودک
شماره‌ 5. بهمن 89

خودم و خودت
سردبیر
از کتاب خدا: انگور، زیتون، انار، خرما
انتخاب از: ناصر نادری
رفتم بالا، اومدم پایین: برف بود
ناصر کشاورز
یک اسم و چند قصه: آدم برفی
محمدرضا شمس، مجید راستی، علیرضا متولی، لاله جعفری
من و بابابزرگم: بابابزرگ و برف
جعفر ابراهیمی
من و بدنم: من و دستم
مهری ماهوتی
ماجراهای آقاکوچول: آقا کوچول در کوه
مجید راستی
هاچین و واچین: بلبل و نِی
محمدرضا شمس
بازی، بازی، نبازی
لاله جعفری
اگر گفتی
مجید راستی
نمایش: دُمم را بدوز
افسانه شعبان‌نژاد
شعر: شعرهای پَرپَری
فکر تو، فکر نو: خطِ شکسته
طاهره خردور
خاله سوسکه و آقا موشه: چوب
ناصر کشاورز
گفتم، گفت، فهمیدم: پوست‌های عجیب
طاهره خردور
جشن الفبا: خودت بخوان
لاله جعفری
از آسمان تا زمین: مثل نیلوفر
علیرضا متولی
نویسنده‌های کوچک
دزد نادان:
عموجان
سوسن طاقدیس
قِلقِلک: خُرّ و پُف
شهرام شفیعی
قصه‌‌های پیچ‌پیچی: موتور و پرنده
مصطفی رحماندوست
یک، دو، سه...: حالا شادی کن
خدای ما: یا حبیب
فروزنده خداجو

عنوان
نویسنده

سردبیر
محمدرضا شمس، مجید راستی، علیرضا متولی، لاله جعفری
مهری ماهوتی
لاله جعفری
مجید راستی
افسانه شعبان‌نژاد
سوسن طاقدیس
شهرام شفیعی
فروزنده خداجو