پنج شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۶

نمایش شماره

رشد کودک
شماره‌ 2. آبان 89

خودم و خودت / 1
از کتاب خدا: زمین، آسمان، ستاره، ماه / انتخاب از: ناصر نادری / 4
رفتم بالا، اومدم پایین: چراغ بود / ناصر کشاورز / 5
یک اسم و چند قصه: بشقاب / مجید راستی، ناصر تادری، مهری ماهوتی، ناصر کشاورز / 6
من و بابا بزرگم: اتاق بابابزرگ / جعفر ابراهیمی / 8
من و بدنم: من وگوش‌هایم / مهری ماهوتی / 9
نمایش: گنجشک و پنبه‌دانه / افسانه شعبان‌نژاد / 10
لبخندک: شکوه قاسم‌نیا، طاهره خردور، ناصر کشاورز، ناصر نادری، شراره وظیفه‌شناس، مجید راستی / 12
هاچین واچین / محمدرضا شمس / 14
بازی بازی نبازی / 16
شعر: شعرهای کاغذی/ مریم هاشم‌پور، ناصر کشاورز، اسداله شعبانی، بابک نیک‌طلب، شاهده شفیعی / 18
فکر تو، فکر نو:خط خمیده / طاهره خردور / 20
خاله سوسکه و آقا موشه: جارو / ناصر کشاورز / 22
گفتم، گفت، فهمیدم: صداهای عجیب / طاهره خردور / 24
یک اسم و چند قصه: بزغاله/ محمدرضا شمس، افسانه موسوی‌گرمارودی، سوسن طاقدیس، طاهره خردور / 26
قصه‌‌بازی:گُل و پُل / شراره وظیفه‌شناس / 28
دزد نادان: دوچرخه / سوسن طاقدیس/ 29
قلقلک: آمپول / شهرام شفیعی / 30
کاردستی: آدمک‌های انگشتی / ترجمه‌ی: محمدعلی قربانی / 32
یک، دو، سه: حالا اَخم کن! / 33
خدای ما: ای تقسیم‌کننده / فروزنده خداجو / 34

عنوان
نویسنده

سردبیر
مجید راستی، ناصر تادری، مهری ماهوتی، ناصر کشاورز
افسانه شعبان‌نژاد
شکوه قاسم‌نیا، طاهره خردور، ناصر کشاورز، ناصر نادری، شراره وظیفه‌شناس، مجید راستی
محمدرضا شمس
مریم هاشم‌پور، ناصر کشاورز، اسداله شعبانی، بابک نیک‌طلب، شاهده شفیعی
محمدرضا شمس، افسانه موسوی‌گرمارودی، سوسن طاقدیس، طاهره خردور
شراره وظیفه‌شناس
سوسن طاقدیس
شهرام شفیعی
ترجمه‌ی: محمدعلی قربانی