شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۵۲

مشخصات پدیدآورنده

فریده

عصاره

فوق لیسانس

برنامه‌ریزی درسی

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی (هیئت تحریریه) رشد آموزش پیش‌دبستانی

اطلاعات بیشتر

ـ An investigation about language learning problems at elementary levels، 2010, Science direct ـ بررسی مشکلات زبان‌آموزی کودکان پایه اول ابتدایی در مناطق دوزبانه ، 1387، نشریه‌ی علمی ـ پژوهشی انجمن برنامه ریزی درسی ـ پیشنهاد الگوی برنامه‌ درسی زبان‌آموزی برای کودکان مناطق دو زبانه، 1389، مجموعه مقالات تبریز ـ تعدادی مقاله در مجموعه مقالات همایش انجمن برنامه‌ریزی درسی ـ بررسی اشعار کودکان از منظر خداشناسی، 1382، مجموعه مقالات همایش آسیب‌شناسی تربیت دینی ـ اجرای چند طرح تحقیقاتی، از 80 تا 84، سازمان پژوهش ـ تعدادی مقاله در ویژه‌نامه‌های نقد و بررسی کتاب‌های درسی (زبان آموزی)، سازمان پژوهش ـ تعدادی مقاله در مجلات رشد ابتدایی درباره‌ی زبان‌آموزی ـ تربیت دینی، سازمان پژوهش ـ تعدادی مقاله در مجلات رشد پیش‌دبستان درباره‌ی زبان‌آموزی و مناطق دو زبانه ـ دو مقاله در سالنامه رشد ـ تعدادی مقاله در روزنامه‌های کیهان ـ اطلاعات ـ همشهری و ایران ـ تعدادی مقاله در نشریه نگاه ـ تعدادی مقاله در خبرنامه‌های مؤسسه پژوهشی و نوآوری‌های آموزشی

1ـ کارشناس دفتر برنامه‌ریزی و تألیف کتب درسی از 74 تاکنون 2ـ کارشناس پیش‌دبستانی در دفتر ابتدایی از 75 ـ 72 3ـ مدرس مراکز تربیت‌معلم 72 ـ70 4ـ مدرس مراکز ضمن خدمت از 70 5ـ مسئول گروه‌های آموزشی 6ـ آموزگار 7ـ مربی مراکز پیش‌دبستانی