شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ ۰۴:۵۶

مشخصات پدیدآورنده

عادل

اشکبوس

فوق لیسانس

زبان و ادب عرب

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی(هیئت تحریریه) رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی