پنج شنبه ۲۳ آذر ۱۳۹۶ ۰۲:۰۴

مشخصات پدیدآورنده

سیدمهدی

سیف

لیسانس

کارشناس علم قرائت و رسم‌الخط و داور بین‌المللی قرائت قرآن

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی(هیئت تحریریه) رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی