شنبه ۲۷ آبان ۱۳۹۶ ۰۰:۵۲

مشخصات پدیدآورنده

شهربانو

شکیبافر

دکترا

فلسفه و حکمت اسلامی

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی(هیئت تحریریه) رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی