شنبه ۵ خرداد ۱۳۹۷ ۰۵:۰۰

مشخصات پدیدآورنده

مریم

جزایری

فوق لیسانس

علوم قرآن و حدیث

عضو شورای برنامه‌ریزی و کارشناسی(هیئت تحریریه) رشد آموزش قرآن و معارف اسلامی