یکشنبه ۶ بهمن ۱۳۹۸ ۰۸:۳۵

دانش آموزان دبستان دهستانی مشهد
دانش آموزان دبستان شهید دهستانی مشهد
دانش‌آموزان دبستان شهید مجید مختاری هیرمند؛ استان سیستان و بلوچستان
دانش‌آموزان دبستان شهید مجید مختاری هیرمند؛ استان سیستان و بلوچستان
دانش‌آموزان دبستان شهید مجید مختاری هیرمند؛ استان سیستان و بلوچستان
دانش‌آموزان دبستان شهید مجید مختاری هیرمند؛ استان سیستان و بلوچستان
دانش‌آموزان دبستان شهید مجید مختاری هیرمند؛ استان سیستان و بلوچستان
دانش‌آموزان دبستان نیکان از کردکوی؛ استان گلستان
دانش‌آموزان دبستان نیکان از کردکوی؛ استان گلستان
کاردستی دانش آموزان دبستان شاهد شهید کریمی قوچان
فعالیت دانش آموزان دبستان نویدی بانه
دانش آموزان دبستان مکتب الاحرار اسلامشهر
دبستان نویدی بانه
دانش آموزان دبستان مهر اصفهان
دانش آموزان دبستان نویدی بانه
دبستان مکتب الاحرار اسلامشهر
دبستان مکتب الاحرار اسلامشهر
دبستان مکتب الاحرار اسلامشهر
دبستان مهر اصفهان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان شهید خوشنویسان
دانش آموزان دبستان فضیلت
دانش آموزان دبستان فضیلت
دانش آموزان دبستان فضیلت
دانش آموزان دبستان فضیلت
دانش آموزان دبستان فضیلت
دانش آموزان دبستان فضیلت
دانش آموزان دبستان فضیلت
دانش آموزان دبستان فضیلت
دانش آموزان دبستان فضیلت
دانش آموزان دبستان جنت؛ منطقه ۸ تهران
دانش آموزان دبستان بنت الهدی؛ منطقه ۸ تهران
دانش آموزان دبستان بنت الهدی؛ منطقه ۸ تهران
دانش آموزان دبستان استقلال؛ منطقه ۸ تهران
دانش آموزان دبستان استقلال؛ منطقه ۸ تهران
دانش آموزان دبستان استقلال؛ منطقه ۸ تهران
دانش آموزان دبستان استقلال؛ منطقه ۸ تهران

عکس‌‌های مخاطبان مرکز بررسی آثار ؛ سال ۱۳۹۷

Loading