دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / نمایندگان رشد / آلبوم تصویری گردهمایی‌های نمایندگان نشریات رشد / • پانزدهمین همایش معاونان و نمایندگان نشریات رشد مناطق و شهرستان‌های استان‌ تهران؛ ۱۱ شهریور ۱۳۹۴؛ تهران