دفتر انتشارات و فناوری آموزشی / نمایندگان رشد / آلبوم تصویری گردهمایی‌های نمایندگان نشریات رشد / • شانزدهمین همایش معاونان و نمایندگان نشریات رشد استان‌ها؛ ۹ شهریور ۱۳۹۵؛ شرکت افست