شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵:۵۸

فهرست محصولات مرتبط

رشد آموزش تربیت‌بدنی،‌ شماره ۶۵
رشد آموزش تربیت‌بدنی،‌ شماره ۶۵
رشد آموزش تربیت‌بدنی،‌ شماره ۶۶
رشد آموزش تربیت‌بدنی،‌ شماره ۶۶

رشد آموزش تربیت‌بدنی،‌ شماره ۶۷

دوره نوزدهم؛ بهار ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۶۷، ۶۴ صفحه
۱,۹۰۰ تومان

ایمیل مجله: tarbiyatbadani@roshdmag.ir
نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۱۱۱ - ۱۶۵۹۵
تلفن امور مشترکین:  ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

مشخصات مجله

شرکت افست

۲ رنگ

رشد آموزش تربیت‌بدنی،‌ شماره ۶۵
رشد آموزش تربیت‌بدنی،‌ شماره ۶۵
رشد آموزش تربیت‌بدنی،‌ شماره ۶۶
رشد آموزش تربیت‌بدنی،‌ شماره ۶۶