شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵:۵۶

فهرست محصولات مرتبط

رشد آموزش زبان‌های خارجی، شماره ۱۲۵
رشد آموزش زبان‌های خارجی، شماره ۱۲۵
رشد آموزش زبان‌های خارجی، شماره ۱۲۶
رشد آموزش زبان‌های خارجی، شماره ۱۲۶

رشد آموزش زبان‌های خارجی، شماره ۱۲۷

دوره سی و سوم؛ بهار ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۱۲۷، ۶۴ صفحه
۱,۹۰۰ تومان

 

ایمیل مجله: fltmagazine@roshdmag.ir
نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۱۱۱ - ۱۶۵۹۵
تلفن امور مشترکین:  ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

مشخصات مجله

شرکت افست

۲ رنگ

رشد آموزش زبان‌های خارجی، شماره ۱۲۵
رشد آموزش زبان‌های خارجی، شماره ۱۲۵
رشد آموزش زبان‌های خارجی، شماره ۱۲۶
رشد آموزش زبان‌های خارجی، شماره ۱۲۶