شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ ۱۵:۵۷

فهرست محصولات مرتبط

رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره ۷۷
رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره ۷۷
رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره ۷۸
رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره ۷۸

رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره ۷۹

دوره بیست و یکم؛ بهار ۱۳۹۸، شماره پی در پی ۷۹، ۶۴ صفحه
۱,۹۰۰ تومان

ایمیل مجله: ejtemaie@roshdmag.ir
نشانی امور مشترکین: تهران، صندوق‌پستی ۱۱۱ - ۱۶۵۹۵
تلفن امور مشترکین:  ۸۸۸۶۷۳۰۸-۰۲۱
فکس امور مشترکین:  ۸۸۴۹۰۲۳۳-۰۲۱

مشخصات مجله

شرکت افست

۲ رنگ

رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره ۷۷
رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره ۷۷
رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره ۷۸
رشد آموزش علوم اجتماعی، شماره ۷۸