نتیجه جستجوی محصولات با امکان پیشنهاد

رشد مدیریت مدرسه، شماره ۱۲۵
دوره نوزدهم؛ پاییز ۱۳۹۹، شماره پی در پی ۱۲۵، ۴۸ صفحه
۷,۵۰۰ تومان
اشتراک یک ساله فصلنامه «رشد آموزش مدیریت مدرسه» برای سال تحصیلی ۱۴۰۰–۱۳۹۹ (سه شماره در سال تحصیلی)
فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای مدیران، معاونان، مشاوران و مربیان مدارس
۴۵,۰۰۰ تومان
رشد تکنولوژی آموزشی؛ شماره ۱
دوره سی‌ و سوم؛ مهر ۱۳۹۶، شماره پی در پی ۲۶۵، ۴۸ صفحه
۱,۱۰۰ تومان