عکس رهبر جدید

نتیجه جستجوی محصولات با امکان پیشنهاد

اشتراک یک ساله ماهنامه «رشد آموزش مدیریت مدرسه» برای سال تحصیلی ۱۴۰۱–۱۴۰۰ (هشت شماره: از مهر ۱۴۰۰ تا اردیبهشت ۱۴۰۱)

277

فصلنامه آموزشی، تحلیلی و اطلاع‌رسانی برای مدیران، معاونان، مشاوران و مربیان مدارس
۱۱۴,۰۰۰ تومان
رشد مدیریت مدرسه؛ شماره ۱، مهر ۱۴۰۰

206

دوره بیستم؛ مهر ۱۴۰۰، شماره پی در پی ۱۲۸
۵,۳۰۰ تومان