چهارشنبه ۴ اردیبهشت ۱۳۹۸ ۰۲:۵۸
در رشد آموزش فنی‌ و حرفه ‌ای و کاردانش
۱۲ شهریور ۱۳۹۷ ۱۴:۳۵
راهکارهای عملی جذب دانش‌‌آموزان به شاخه فنی‌ و حرفه‌‌ ای
فصلنامه «رشد آموزش فنی‌ و حرفه ‌ای و کاردانش» مقاله‌ای را به موضوع جذب دانش‌‌آموزان به رشته ‌های تحصیلی این حوزه اختصاص داده است.

نویسنده در ابتدای این مقاله به اشکالات و نارساییهای آموزش متوسطه اشاره کرده است:

 تأکید و تمرکز بر آماده کردن تمامی دانشآموزان برای ورود به دانشگاه؛

 تأکید بر درسهای نظری، کثرت درسهایی که به دانشآموزان در یک هفته عرضه میشوند، ارزش قائل نبودن برای آموزشهای خارج از آموزشگاه، نارسا بودن شیوه مهارتآموزی؛

 رها شدن فرایند هدایت تحصیلی در این دوره و کمتوجهی به پرورش علاقه و استعداد دانشآموزان از سوی اولیا.

 

«راهکارهای عملی جذب دانش‌آموزان به آموزش فنی‌وحرفهای»، عنوان بخش دیگری از مقاله است. این راهکارها عبارتند از:

 حضور مشاوران حداقل دو یا سه بار طی سال تحصیلی در مدرسههای آموزش متوسطه 1.

 شناساندن آموزشهای فنیوحرفهای با تهیه بروشور، تراکت و... .

 تهیه کتابچهای درخصوص معرفی آموزشهای فنیوحرفهای و رشتههای آن به تفکیک خواهر و برادر بین دانشآموزان دورههای اول و دوم متوسطه.

 نامگذاری هفتهای از سال تحصیلی به نام آموزش فنیوحرفهای، برای شناساندن آن به دانشآموزان، دبیران و اولیا.

 تشکیل جلسات انجمن اولیا و مربیان در دبیرستانها برای آشنایی اولیای دانشآموزان با این شاخه.

 تبلیغات از طرف صداوسیما، مجلات، نشریات محلی و... در مورد اهمیت آینده آموزشهای فنیوحرفهای.

 تهیه فیلم، عکس، سیدی و... از رشتههای متفاوت فنیوحرفهای، کارگاهها و... .

 تبیین آینده شغلی این شاخه از زبان کارشناسان خبره.

 تهیه جزوهای در خصوص معرفی رشتههای متفاوت شاخه فنیوحرفهای، شرایط ورود به این رشتهها، شهرهایی که دارای این رشتهها هستند و... به صورت استانی و براساس رشتههای موجود در شهرستانهای استان.

 برگزاری دورههای ضمن‌خدمت هر چند کوتاهمدت مثلاً (شش‌ساعته) برای معلمان به منظور شناساندن آموزشهای فنی‌وحرفهای به دانشآموزان.

 تشکیل نمایشگاههایی از آثار، دستساختهها، ابتکارات و... هنرجویان جهت بازدید عموم مردم، به خصوص دانشآموزان و اولیای آنها.

 برگزاری مسابقههای نشریه دیواری و بروشور درخصوص معرفی رشتههای گوناگون فنیوحرفهای و تشکیل نمایشگاهی از این آثار.

 مصاحبه با هنرآموزان، هنرجویان و مدیران فنیوحرفهای در خصوص معرفی رشتههای این شاخه.

 اختصاص روزی از هفته مشاغل به حضور هنرآموزان در مدارس و ایراد سخن و بازدید دانشآموزان پایه اول متوسطه از مراکز فنیوحرفهای.

و....

نویسنده مقاله در آخر تأکید دارد: «امروز بر هیچ‌کس پوشیده نیست که نیروی انسانی توانمند و واجد مهارتهای لازم، اساسیترین عنصر و عامل تولید به عبارت دیگر، موتور محرکه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جامعه است. به همین سبب، آموزش و بهویژه آموزشهایی که جنبه کاربردی و مهارتی آنها بر جنبههای نظریشان تفوق دارد و نتیجه آن تربیت و تأمین نیروی انسانی مورد نیاز بخشهای گوناگون صنعتی، خدماتی و... در جامعه است یکی از پُربازدهترین سرمایه‌گذاری‌های توسعه تلقی میشود.

از این منظر، حتی منابع مالی که صرف آموزش میشوند نیز نباید جزو هزینهها منظور شوند؛ بلکه در واقع سرمایهگذاری برای آینده محسوب میشوند. زیرا تربیت نیروهای کاردان و کارآفرین همراه با مهارتآموزی و آمیختن علم و فن و به‌کارگیری آنها در محیطهای کار و صنعت، سبب میشود تا حرکت چرخهای اقتصادی کشور تسریع و تضمین شود.»

 

 

نویسنده: آرزو رحیمی، لیسانس زبان و ادبیات فارسی

کلیدواژه‌ها: آموزش فنی ‌و حرفه ‌ای، توسعه پایدار

 

• لینک مقاله

 

منبع: فصلنامه رشد آموزش فنی‌ و حرفه‌ ای و کاردانش، شماره ۴۸، بهار ۱۳۹۷ |
تعداد بازدید : ۳۶۴
کد خبر : ۲,۸۲۴